Reform mot arbeidslivskrim

Flytting av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten er viktig i kampen mot arbeidslivskriminalitet, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Publisert 02.03.15

Skatter og avgifter

Forslaget om å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten er del av regjeringens arbeid med å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Høringsrunden avsluttes i dag. En del kommuner er kritiske til at de skal miste denne oppgaven. Men NHOs adm. direktør mener dette er misforstått:

- Nå er det opp til politikerne å bestemme om de ønsker å prioritere kampen mot svart arbeid. Det kan sterke kompetansemiljøer ute i regionene bidra til, med målrettede kontrollaktiviteter der risikoen for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er størst, mener Skogen Lund.

En innlemming av arbeidsgiverkontrollen i Skatteetatens øvrige kontrollaktivitet, vil gi bedre kontroller og gjøre det lettere å samhandle med andre kontrolletater og politi.

- Sammen med LO og regjeringen har NHO jobbet mye med tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Overføring av arbeidsgiverkontroll er et svært viktig tiltak i så måte, sier NHOs adm. direktør Skogen Lund.

Forenkling og rettssikkerhet

Arbeidslivskriminalitet er en viktig grunn til reformen, men ikke den eneste, understreker NHO-direktøren:

- Dette er også en forenkling for skattyterne, i og med at de får én etat å forholde seg til, som også peker på at effektiviseringen gir en anslått innsparing på 370 millioner kroner.

- Mer kompetente og større regionale fagmiljøer vil gi styrket rettsikkerhet for skattyterne og mer likebehandling. Styrket kontrollaktivitet kan også bidra til å gjøre det lettere for den seriøse delen av næringslivet. Det bør ikke være slik at skatteinnfordring og kontroll varierer med hvilken kommune man tilhører, sier Skogen Lund.

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158