Selskapsskatten ned til 24 prosent

Fra 1.januar settes selskapsskatten ned fra 25 til 24 prosent. Formuesskatten på aksjer og driftsmidler reduseres.

Industri, illustrasjonsbilde til årskonferansen 2017, made in norway

Lavere skatter fra nyttår gjør det lettere for bedriftene å investere.

Publisert 30.12.16

Skatter og avgifter

I Stortingsforliket våren 2016 slås det fast at dagens formuesskatt har en "manglende hensiktsmessighet" for norskeiet næringsliv, og at det derfor skal gis en verdsettingsrabatt på 20 prosent for aksjer og driftsmidler innen 2018. Selv Arbeiderpartiet erkjenner med andre ord at formuesskatt på arbeidende kapital er en del av eierbeskatningen, og at en bedre innretning på denne delen av formuesskatten kan føre til at norsk kapital lettere kan skape nye arbeidsplasser gjennom verdiskapende investeringer. 

Fra 2017 reduseres derfor verdien på aksjer og driftsmidler til 90 prosent, og tilsvarende for sjablongmessig tilknyttet gjeld. Næringseiendom beholder verdien på 80 prosent, mens sekundærboliger settes opp til 90 prosent. 

Noen andre endringer:

  • Avskrivingssatsen for vogntog, lastebiler, busser mv. øker fra 20 til 24 prosent. I tillegg øker satsen for varebiler med  nullutslipp til 30 prosent.
  • Skjermingsrenten i aksjonærmodellen får et tillegg på 0,5 prosent.
  • Skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet til underkurs økes fra 1500 til 3000 kroner.
  • Stortinget vedtok også en ordning med aksjesparekonto hvor personlige aksjonærers aksjegevinster ikke skattlegges før midler tas ut av kontoen. Her må det imidlertid nærmere detaljer på plass før ordningen trer i kraft.

Finansskatt: Finansierings- og forsikringsaktivitet får en ekstraskatt på lønnsgrunnlaget på 5 prosent, og 25 prosent selskapsskatt.

 

Nærmere om alle regelendringer og skattesatser her.

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Mobil
93046833
Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158