Svensk modell frister lite

- Skattesatsen i vårt nærmeste naboland er høyst relevant for de endringer som er på trappene i vårt eget land. Vi er imidlertid slett ikke sikker på at den modellen som er foreslått i Sverige er den vi vil anbefale Scheel-utvalget å gå inn for, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brubakk, direktør Område næringspolitikk.

Publisert 17.06.14

Skatter og avgifter

Den svenske foretaksskattekommisjonens forslag innebærer en faktisk selskapsskattesats på 16,5 prosent. Dette bekrefter NHOs analyse av den internasjonale utviklingen om at satsene kommer til å gå betydelig ned.  

Den svenske foretaksskattekommisjonen har fremlagt en omfattende utredning. Den har også vurdert modeller som det norske skattutvalget i følge sitt mandat er spesielt bedt om å vurdere.

- Scheel-utvalget vil åpenbart finne mye interessant og relevant i utredningen, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Selv om den svenske kommisjonen har vært nytenkende og modellvalget er dristig, er ikke NHO like imponert over alle vurderinger kommisjonen har gjort.

- Modellen bærer preg av en del kompromisser som svekker modellens egenskaper.

Det er også enkelte innstramminger som er rent fiskalt begrunnet, og som kan ramme enkeltselskaper hardt. NHOs søsterorganisasjon Svenskt Näringsliv har betydelige innvendinger mot forslaget.

- Utredningen er på nesten 900 sider. Vi vil bruke tid på å sette oss nærmere inn i den før vi vil gi våre råd til Scheel-utvalget, sier Brubakk.

Det svenske forslaget i korte trekk:

  • Det gis bare fradrag for renter og andre finanskostnader i tilsvarende inntekter. Det gis altså ikke fradrag for netto finanskostnader.
  • Skattesatsen er fortsatt formelt 22 %, men det gis et "finansieringsavdrag" på 25 % av skattemessig overskudd. Dette tilsvarer en faktisk skattesats på  16,5 %.
  • Ubenyttet netto finanskostnader kan ikke fremføres til senere år, men kan føres mot positive netto finansinntekter i andre selskaper i konsernet.
  • Ved innføringen av de nye reglene vil 50 prosent av ubenyttet fremførbart underskudd fra tidligere år bli avskåret. Dette er en del av inndekningen som gjør at forslaget samlet sett blir provenynøytralt.
  • De særskilte reglene om begrensning av fradrag for renter oppheves.
  • Det vil bli innført en særskilt "bankskatt" fordi finansinstitusjoner normalt har netto positive finansinntekter og ellers ville fått en utilsiktet skattelettelse.

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Telefon
23088167
Michael Riis Jacobsen

Seniorøkonom

Samfunnsøkonomi, næringsjus og offentlig sektor

michael.riis.jacobsen@nho.no
Telefon
23088159