Uforutsigbar eiendomsskatt på næring

Kommunepolitikerne tar i bruk eiendomsskatt på næring mer og mer, enten de kommer fra den politiske høyre- eller politiske venstreside, viser en oppdatert oversikt fra NHO.

Eiendomsskatt 2009 – 2013, i millioner kroner. (Kilde: SSB/KOSTRA, *2013 anslag NHO)

Publisert 19.05.14

Skatter og avgifter, SMB

"Dersom eiendomsskatten skal være en robust og rimelig del av et fremtidig skattegrunnlag må det gjøres noen helt nødvendige forbedringer av regelverket. NHO har i flere år påpekt dette. Både fra departement og Storting er det uttalt enighet om behovet for endringer uten at noe skjer. Dette haster, og vi tillater oss å be departementet om å intensivere sitt arbeide." Dette skriver NHO i et brev til Finansdepartementet.

Norske kommuner tok inn omtrent dobbelt så mye eiendomsskatt i 2012 som i 2004 og må forventes å nå rundt 9 milliarder kroner i 2014. Inntektene fra eiendomsskatt på bolig øker fordi flere kommuner innfører denne skatteformen, mens for næringseiendom øker skatten i stor grad fordi takseringsnivået er høyere. Det er flest kommuner styrt av ordførere fra rødgrønne eller sentrumspartier som har eiendomsskatt, men Frp-styrte kommuner øker eiendomsskatten på næringseiendom markant.

Helt avgjørende at den blir mer forutsigbar for næringslivet

- Eiendomsskattens betydning er økende og det er et akutt behov for å utrede et bedre regelverk og se den i sammenheng med annen beskatning. Da er det helt avgjørende at den blir mer forutsigbar for næringslivet, påpeker Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

- Dagens regler for hva som skal inngå i grunnlaget for en produksjonsvirksomhet og hvordan dette skal verdsettes, er alt for tilfeldig. Reglene er så skjønnsmessige at det i stor grad er opp til de enkelte takstmenn hvor høy eiendomsskatten blir. Det er uholdbart, sier Brubakk.

Flyttbare maskiner av ulike slag og størrelser blir tatt med i grunnlaget. Teknisk gjenanskaffelsesverdi gir skyhøye takster langt over markedsverdi i mange tilfeller, når "slit og elde" settes til ubetydelige størrelser eller sjablonger brukes ukritisk.

Rettssikkerhetsproblem 
- Det er et rettssikkerhetsproblem at reglene åpner for at takstmenn kan sette verdiene på en så skjønnsmessig måte. Det bør ikke være domstolene som utformer skattepolitikken her i landet.

- Både den forrige regjeringen, den nåværende regjeringen og stortingspolitikerne erkjenner at dette ikke er tilfredsstillende, men fortsatt venter vi på konkrete utspill.

Dagens regjering har en omtale av spørsmålet i Sundvollen-erklæringen, hvor det heter at regjeringen vil "Frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg)".    

Haster
NHO ba i et brev til Finansdepartementet 20. desember 2013 om at det ble vurdert å oppnevne et lovutvalg for å få en bredest mulig vurdering av problemstillingene knyttet til grunnlag og verdsettelse vedrørende eiendomsskatt på produksjonsanlegg. Departementet svarte den 26. februar 2014 at det "vil i første omgang starte utredning av saken, og eventuelt komme tilbake til de forholdene som tas opp i brevet senere."

- Dersom eiendomsskatten skal være en robust og rimelig del av et fremtidig skattegrunnlag må det gjøres noen helt nødvendige forbedringer av regelverket, sier Brubakk. - Både NHO og KS har tilbudt seg å delta i arbeidet, og vi er overrasket over at Finansdepartementet ikke griper muligheten til å få med de berørte partene så tidlig som mulig i prosessen. Dette haster, og nå må departementet komme på banen.

(Først publisert 30. april 2014. Oppdatert med brev til Finansdepartementet.)

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Mobil
93046833