Unntaksbudsjett

- Dette er et budsjett som ser ut til å sko oss for det vinterføret norsk økonomi er inne i, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Hør NHO-sjef Kristin Skogen Lunds kommentarer til statsbudsjettet 2016

Publisert 07.10.15

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

Pressehenvendelser: 480 22 800

- Det tas tydelige grep – både kortsiktige og langsiktige – som bidrar til å sikre omstillingen norsk økonomi går gjennom, sier adm. direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. - Reduksjon av selskapsskatt er veldig viktig, men det er også enkelte skatteskjerpelser som er bekymringsfulle.

God omstilling

Med lavere aktivitet i olje- og gassektoren og stigende arbeidsledighet mener NHO det er viktig med målrettede tiltak – som bør reverseres når økonomien snur. Det svarer budsjettet på, mener Skogen Lund. Samtidig satses det på vekstfremmende tiltak som skal gi god omstilling på lengre sikt, som skattelette, samferdsel, forskning og innovasjon.

- Slik jeg leser budsjettet balanseres de to hensynene godt. Det er en kraftig pengebruk – som må være midlertidig, men deler av økonomien er også i en unntakssituasjon.

- De kortsiktige tiltakene retter seg mot faktiske behov, som vedlikehold av infrastruktur og bygg. I tillegg er mye rettet mot de regionene som er hardest rammet av olje- og verftsnedturen. Det er bra.

Skattelette virker

NHO og LO får også ønsket sitt oppfylt når regjeringen nå styrker satsingen på bedriftsintern opplæring (BIO).

- Her må vi gi regjeringen honnør for svært rask respons, sier NHO-sjefen.

Skogen Lund er også glad for at budsjettet bidrar til den langsiktige omstillingen:

- Skattelette virker. Derfor er det bra at regjeringen starter nedtrappingen av selskapsskatten, på vei mot et mer konkurransedyktig skattenivå. Det er viktig for å øke investeringene i Norge og for å skape og sikre arbeidsplasser. Vi trenger nå et bredt skatteforlik i Stortinget og en selskapsskattesats ned til 20 prosent. Det er også positivt for norske bedrifter at kuttene i formuesskatten fortsetter, selv om kuttet ideelt sett burde vært større.

Vil ha mer til lærlinger

NHO-sjefen er også godt tilfreds med forskningsbudsjettet:

- Det er lagt opp til en god vekst i forskning og innovasjon, med klar profil for næringsrettet omstilling. Det er fremtidsrettet. Det er ekstremt viktig nå, for å få til en god omstilling, ikke minst på veien til lavutslippssamfunnet.

- Det satses stort på samferdsel, og regjeringen tar igjen etterslepet i forhold til Nasjonal transportplan. Dette vil bli tatt godt imot av norske bedrifter. Det er videre bra at regjeringen prioriterer midler til veiinvesteringer som henger etter. For næringslivet er det også viktig å styrke vedlikehold av jernbanen, slik at driftsstabiliteten økes og vedlikeholdsetterslepet reduseres.

- Lærlingtilskuddet øker med 2500 kroner per lærlingeplass. Denne økningen bør være større – den dekker ikke gapet på om lag 15 000 kroner mellom det en skoleplass og en læreplass koster. For å få flere læreplasser må vi redusere dette gapet, avslutter Kristin Skogen Lund.

NHO-sjefen: Selkapsskatten bør ned til 20 prosent
Slik reagerer landsforeningene i NHO på budsjettet