Utenlandsk arbeidskraft

ID-kontroll

I utgangspunktet må alle utlendinger som utfører arbeid i Norge, skaffe seg norsk skattekort. På grunn av flere tilfeller med ID-svindel må nå alle utenlandske arbeidstakere møte opp til personlig ID-kontroll for å få såkalt D-nummer og skattekort på ett av de 42 skattekontorene som har utstyr og kompetanse til å gjøre kontrollen.

Publisert 13.05.14

Skatter og avgifter

Arbeidsgiverne skal foreta skattetrekk i henhold til skattekortet og rapportere til skatteetaten. Dette gjelder også i de tilfeller hvor lønnen etter skatteavtale mellom Norge og den aktuelle hjemstaten ikke er skattepliktig til Norge, f eks hvor et utenlandsk selskap utfører et par dagers oppdrag i Norge med egne ansatte (som situasjon 5 i Sjekklisten nedenfor). Skatteavtalene regulerer nemlig ikke hva som skjer på trekkstadiet og skatteetaten tar først endelig stilling til skatteplikten når selvangivelsen behandles.

ID-kontroll og skattekort

På grunn av flere tilfeller med ID-svindel må nå alle utenlandske arbeidstakere som skal arbeide i Norge møte opp til personlig ID-kontroll for å få såkalt D-nummer og skattekort på ett av følgende skattekontorer.

Dersom man vet at det er køer ved det aktuelle skattekontoret, f eks i starten av en sesong med tilstrømming av mange utenlandske arbeidstakere, anbefales det å ta kontakt med det aktuelle kontoret og høre om mulighet for å få avtalt et tidspunkt for ID- kontrollen.

Se nærmere informasjonsskriv fra skatteetaten og hvilke unntak som gjelder

Når det gjelder unntak etter søknad, har skatteetaten ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker i tillegg opplyst følgende om kriteriene:

Personer som kan være unntatt fra oppmøteplikten etter søknad:

 • Personer som er i en situasjon der det vil være svært byrdefullt å møte opp på skattekontoret og legitimere seg.
 • Følgende momenter legges til grunn ved vurderingen:
  • Tid, - herunder lengde og hyppighet av oppholdene i Norge
  • Sted, - geografisk avstand til nærmeste skattekontor, ved innreise, under opphold, eller eventuelt ved utreise.
 • Det skal mye til for å innvilge unntak etter vilkåret "svært byrdefullt". Et ekstra oppholdsdøgn i Norge i forbindelse med et oppdrag, f.eks. etter endt arbeidsperiode, er ikke ansett som "svært byrdefullt".
 • For å få fritak må disse sende skriftlig søknad med bekreftet kopi av pass/gyldig ID-dokument, kopi av arbeidskontrakt med opplysninger om varighet og oppholdets karakter, utfylt skjema RF-1209 - "Søknad om skattekort for utenlandske borgere" og en begrunnelse på hvorfor det vil være svært byrdefullt å møte på ID-kontroll.
 • Oppdragsgiver kan søke på vegne av oppdragstakere, med fullmakt.
 • Søknad sendes til SFU: Sentralskattekontoret for utenlandssaker, avd. manntall, postboks 8031, 4068 Stavanger. For mer informasjon, se taxnorway.no. Spørsmål kan rettes til + 47 51 96 96 00.

Fritak for skattetrekk

Kort info om hovedregelen og trekkfritak finner du på tawnorway.no   

Hjemmel for trekkfritak er gitt i skattebetalingslovens § 5-3.

Søknad sendes til samme adresse som ved søknad om fritak fra ID-kontroll.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Selskapets navn og organisasjonsnummer
 • Opplysninger om oppdragsgiver
 • Oversikt over tidsperioder det søkes om trekkfritak for
 • Oversikt over hvilke ansatte det søkes om trekkfritak for
 • Oversikt over fornavn, etternavn og D-nummer til de ansatte det søkes om trekkfritak for
 • Oversikt over hvilke tidsperioder de ansatte har oppholdt seg i Norge
 • Kopi av den kontrakt/er som er inngått i forbindelse med oppdragene (dersom skriftlig kontrakt ikke allerede er innsendt)

Rapportering

Rapportering av utbetalt lønn, foretatt skattetrekk og innbetalt arbeidsgiveravgift gjelder også i utgangspunktet uavhengig av endelig skatteplikt for lønnen, se taxnorway.no 

Nedlasting

Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft

NHO og Abelia har utarbeidet en elektronisk sjekkliste som er et praktisk hjelpemi... Les mer

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Telefon
23088167