Viktig å senke selskapsskatten

- Vi er fornøyd med at Scheel-utvalget peker på 20 prosent som det riktige nivået for selskapsskatten, slik NHO tidligere har bedt om, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Finansminister Siv Jensen mottok i dag NOU-en fra utvalgsleder Hans Henrik Scheel. (Foto: Regjeringen.no)

Publisert 02.12.14

Skatter og avgifter

Scheel-utvalget, som ble oppnevnt i mars i fjor, skulle vurdere endringer i selskapsskatten – og se eventuelle forslag opp mot skattesystemet forøvrig. Det opprinnelige mandatet la opp til provenynøytralitet, men H/Frp-regjeringen utvidet det til også å vurdere forslag som gir netto skattelettelser. Tirsdag la utvalget frem sin utredning.

Ifølge OECD er selskapsskatten den skatten som virker mest hemmende på økonomisk vekst. Det er skjedd store endringer i internasjonal økonomi som har betydning for beskatningen av næringsvirksomhet.

- Vi har i flere år pekt på at det pågår en internasjonal skattekonkurranse om å tiltrekke seg investeringer, og at Norge i en slik situasjon ikke kan opprettholde et høyere skattetrykk på næringsvirksomhet enn det andre land gjør. Sverige og Finland har nylig satt ned sine selskapsskattesatser til henholdsvis 22 og 20 prosent, og i Sverige pågår en diskusjon om skattesatsen skal reduseres ytterligere, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringslivspolitikk.

Utvalget har ikke greid å finne en løsning for likebehandling av gjeld og egenkapital. NHO hadde blant annet håpet at utvalget hadde løst denne utfordringen i dagens selskapsskatt, slik mandatet peker på.

Formuesskatt

NHO mener formuesskatten bør avvikles, og at kutt i satsen må prioriteres før økning i bunnfradraget.

- Det er imidlertid positivt at utvalget foreslår å rette opp store skjevheter i gjeldende formuesskatt. Dagens modell favoriserer investeringer i uproduktiv kapital, fremfor næringsinvesteringer, sier Brubakk.

- Det er også store utfordringer for næringslivet knyttet til dagens kommunale eiendomsskatt. NHO er enig med utvalget i at dette systemet er modent for revisjon og at regelverket bør sikre likebehandling.

- Utvalget har mye god tenkning når det gjelder inndekning, men nå skal vi bruke god tid til å sette oss inn i forslagene – her kan det være forslag vi foreløpig ikke ser konsekvensene av. Det er åpenbart noen områder utvalget ikke er i mål med, avslutter Brubakk. 

Kontakt oss

Bjarne Sørhus

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

bjarne.sorhus@nho.no
Mobil
41223323