Meget bra for næringsrettet forskning og innovasjon

Regjeringen legger frem et meget godt budsjettforslag for næringsrettet forskning og innovasjon, sier Svein Oppegaard i NHO.

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk

Publisert 08.10.14

Forskning og innovasjon, Statsbudsjettet

Oppegaard viser til regjeringens forslag til forbedringer av SkatteFUNN ordningen, vekst i rammen på Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 70 millioner kroner, vekst på Etablerertilskuddsordningen med 110 mill. kroner, vekst i FORNY-programmet med 20 millioner kroner og 115 millioner kroner i satsing på stimuleringstiltak i forhold til deltagelsen i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer.  

NHO mener at Regjeringen burde prioritert en heving av timesatsen i SkatteFUNN fra dagens nivå på 600 kroner til 1100 kroner, tilsvarende satsen for Forskningsrådets innovasjonsprosjekter. - Dagens timesats er alt for lav i forhold til bedriftenes reelle prosjektkostnader. Men det er positivt at regjeringen øker fradragsgrunnlaget for egenutført FoU og bedriftenes samarbeid med eksterne forskningsinstitusjoner, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.  

NHO slutter seg til Regjeringens forslag om å styrke rammetildelingen til de fem bredde-universitetene med 70 millioner øremerket forskereliten. -Dersom norsk akademisk forskning i større grad skal bli verdensledende, er det nødvendig med sterkere ressurskonsentrasjon og klarere prioriteringer. Regjeringen fortjener honnør for sin klare vilje til å omprioritere, sier Oppegaard. Han legger til at NHO også er positiv til vekstforslagene når det gjelder forskningsinfrastruktur og FRIPRO-ordningen.

NHO er imidlertid skuffet over at Regjeringen ikke presenterer nye grep for stimulere til økt innovasjon i offentlige anskaffelser. Med et offentlig marked på om lag 400 mrd. kroner er det svært viktig at Regjeringen ser hvilken innovasjonskraft dette kan utgjøre – både for næringsliv og offentlig sektor.

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Forskning, innovasjon og digitalisering

tore.li@nho.no
Telefon
23088153