- Overmodent med kommunereform

- NHO har lenge ment at behovet for kommunereform er overmodent. Vi er derfor glad for at Regjeringen nå har presentert en tydelig tidsplan for det videre arbeidet med kommunereform. Større og mer robuste kommuner er viktig for norske bedrifter, sier NHOs Petter Haas Brubakk.

Publisert 14.05.14

Offentlig sektor og næringslivet, Statsbudsjettet

I dag har vi 428 kommuner som alle er generalistkommuner med det samme oppgaveansvaret. Kommunestrukturen har vært uendret siden 60-tallet samtidig som oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Kommunene er i dag svært forskjellige både når det gjelder folketall, befolkningsvekst, avstander og sentralitet, og har ulike forutsetninger for å løse sine oppgaver til beste for nærings- og samfunnsliv.

-Vi mener større og mer robuste kommuner vil være et viktig grep både for å løse både pressutfordringene i bykommunene og attraktivitetsutfordringen i mindre kommuner, sier Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO. 

Større og mer robuste kommuner er viktig for næringslivet blant annet fordi:

  • Større kommuner kan se transportløsninger, areal- og ressursforvaltning og by- og tettstedsutvikling i sammenheng innenfor felles bo- og arbeidsmarkedsregioner. Et samlet utbyggingsmønster og transportsystem legger til rette for næringsutvikling og at kompetansekrevende kommunale tjenester fornyes og utvikles.

  • Større kommuner styrker fagmiljøene og bidrar til en effektiv saksbehandling, og til at kommunene kan være en mer kompetent medspiller for næringslivet. Det gjelder blant annet bygge- og reguleringssaker og kommunene som mer kompetente innkjøpere og bestillere som bidrar til innkjøp av innovative og fremtidsrettede løsninger.

  • Større kommuner kan bedre bidra til å utvikle og utnytte lokale markeder, og generelt være ha større handlingskraft til å være en pådriver for lokal konkurransekraft

  • Større kommuner reduserer tids- og kostnadsbyrdene for næringslivet

  • Større kommuner gir stordriftsgevinster som kan overføres til innbyggere og bedrifter i form av lavere skatter og avgifter

-NHO er særlig opptatt av en forvaltningsstruktur som bedre sikrer en effektiv og miljøvennlig håndtering av befolkningsveksten i og rundt store byer. Det vil være sentralt for næringslivets fremtidige konkurransekraft. Vi forventer nå at kommunene tar lokalt lederskap som sikrer løsningsorienterte prosesser i den neste fasen. Vi forventer også at reformen får bred støtte i Stortinget, avslutter Petter Haas Brubakk. 

Les Kommunaldepartementets pressemelding her

Ny Rattsø-rapport kommer

Onsdag 21. mai lanserer NHO i samarbeid med Akademikerne en ny rapport om næringsliv og kommunestruktur – utarbeidet av professor Jørn Rattsø ved NTNU.

Dette skjer på et eget seminar på Litteraturhuset i Oslo. Rattsø vil her bl.a. vurdere ulike modeller for fremtidens kommunestruktur. Hit kommer også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Informasjon, program og påmelding til seminaret her