Skatteprofilen må bli mer næringsvennlig

- Det er viktig at vi tar inn over oss den skjevheten vi nå har mellom beskatning av næringsvirksomhet og boliger, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da hun torsdag møtte til høring i Stortingets finanskomité.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund møtte i dagens høring i Finanskomiteen. Her sammen med LO-nestleder Tor Arne Solbakken og KS-direktør Helge Eide.

Publisert 15.10.15

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

SVs representant i Finanskomiteen, Snorre Valen, sa at han kjente godt til at NHO ønsket å sette ned skatter for bedriftene. Men hvilken skatteprofil og inndekning er aktuell for NHO? Kristin Skogen Lund tok utgangspunkt i at boligene er veldig lavt beskattet i Norge i forhold til andre land:

- Til en viss grad bør vi flytte tyngden i beskatningen til fordel for bedriftenes verdiskaping. Vi trenger et reelt skifte i skatteleggingen.

Ekspansivt budsjett

Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen spurte Kristin Skogen Lund om statsbudsjettet er uvanlig ekspansivt og om dette kan gi en styrket norsk krone? I tilfelle, vil norsk fiskerieksport tåle en styrket krone? Til dette svarte NHO-sjefen at hovedbildet er at en svak krone er bra for norsk fiskeeksport. Derfor er det viktig at budsjettet ikke bidrar til renteoppgang som igjen vil påvirke kronekursen.

Se høringen i Finanskomiteen her

På spørsmål om budsjettet er for ekspansivt, svarte hun at regjeringens forslag er godt tilpasset de krevende tider vi nå møter:

- For NHO er det viktig at utgiftsveksten ikke er varig. Det betyr at en rekke av tiltakene må la seg reversere når tidene igjen blir bedre. 

Prioriterer satsen i formuesskatten

Berg-Hansen hadde registrert at NHO ville redusere formuesskatten ved først og fremst å redusere prosentsatsene, men ikke ved å øke bunnfradraget. Hvordan ser NHOs små og mellomstore bedrifter på dette?

- Det er riktig at for bedrifter med en nettoformue i området 1,1 til 1,4 millioner, så vil størrelsen på bunnfradraget være viktig. Men det er likevel en bred enighet blant NHOs medlemsbedrifter om at en reduksjon av prosentsatsen er viktigst i forhold til økt verdiskaping, sa Skogen Lund. 

Hun pekte på at formuesskatten vrir investeringer fra næringsvirksomhet til bolig og gir en svært høy marginalskatt på sparing. NHO imøteser en utredning av en ny modell for fritak av arbeidende kapital i formuesskatten. 

- Det hadde løst mye av problemet.