REVIDERT

Flere tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen fortsetter arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid og foreslår flytting av skatteoppkrevingen til lokale statlige skattekontor og nye, sikrere kassaapparat.

NHO er positive til tiltak som begrenser svart omsetning og sikrer like konkurransevilkår.

Publisert 12.05.15

Statsbudsjettet

Et viktig tiltak i kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er styrking av arbeidsgiverkontrollen og mer strukturert og helhetlig kontrollarbeid ved å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til skatteetaten.

I en pressemelding omtaler finansminister Siv Jensen dette som et krafttak i arbeidet mot svart økonomi. NHO støtter forslaget og har pekt på at en innlemming av arbeidsgiverkontrollen i Skatteetatens øvrige kontrollaktivitet, vil gi bedre kontroller og gjøre det lettere å samhandle med andre kontrolletater og politi. 

I tillegg innebærer reformen sterkere fagmiljø, styrket rettssikkerhet og store gevinster når det gjelder effektivisering og innsparinger.

Arbeidsgiverkontrollen samordnes med Skatteetatens kontrollmiljøer og styrkes med 59 årsverk. Regjeringen foreslår at skatteoppkrevingen skal organiseres på 33 steder.

NHO om forslaget: Reform mot arbeidslivskrim

Kassaapparat

Regjeringens forslag til nye krav til kassaapparater har også et slikt formål om å begrense svart økonomi, nemlig å redusere svart omsetning i kontantsalgsbransjer.

- Forutsetningen for at formålet skal oppnås er at slike kassaapparater faktisk lar seg skaffe, og at det kan kontrolleres at de tas i bruk. Uten dette kan tiltaket raskt uthules og bli et slag i luften, sier avdelingsdirektør i NHO, Ingebjørg Harto.

- Skjer det, er NHO positive til tiltak som tar sikte på å begrense svart omsetning og sikre like konkurransevilkår for bedriftene. 

NHOs høringssvar om nytt regelverk for kassasystemer