Fortsatt lav elavgift for vareproduksjon

I revidert nasjonalbudsjett varsler Regjeringen å videreføre lav elavgift for industri og bergverk. -Dette gir industrien forutsigbarhet og stabilitet i årene fremover, sier Norsk Industri. 

Publisert 14.05.14

Statsbudsjettet

Med henvisning til EUs (EØS) nye regler for miljøstøtte vil lav elavgift for industri og bergverk fortsette slik ordningen har vært de ti siste årene. 

Elektrisk kraft er en av industriens viktigste innsatsfaktorer. Norske industribedrifter er verdensledende på energieffektive prosesser, mens samtidig en store bruker av elektrisk kraft.

- Lav elavgift vil legge grunnlaget for nye investeringer i automatisering og robotisering av norske bedrifter, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

På grunn av de nye reglene for miljøstøtte vil det ikke lengre være behov for å notifisere den lave avgiften og dermed forsvinner et usikkerhetsmoment i utformingen av elavgiften. Regjeringen legger opp til følgende prosedyre:

"Den reduserte satsen til industrien m.m. kan halde fram etter retningslinjene for miljøstøtte og fell inn under det alminnelege gruppeunntaket for støtte til miljøtiltak. Nærings- og fiskeridepartementet vil i samråd med Finansdepartementet sende ei forenkla melding til ESA om vidareføring av den låge satsen til industrien m.m."

(Stortingsmelding nr 2 (2013/14), Revidert nasjonalbudsjett, side 43)

Elavgift for Treforedling
Regjeringen varsler at den viderefører fritak for elavgift for treforedlingsindustrien. - Dette er viktig for denne industrien som er svært konkurranseutsatt, sier Lier-Hansen.

Inntil ny godkjenning fra ESA av en fritaksordning er på plass, vil treforedling måtte betale 0,45 kr/kWh.

Utdrag fra revidert budsjett:
"Vanleg industri har i dag redusert sats (0,45 øre per kWh) for kraft til bruk i produksjonsprosessar, og energiintensive treforedlingsbedrifter som deltek i godkjent energieffektiviseringsprogram har i dag fullt fritak for kraft til bruk i produksjonsprosessar. Desse ordningane er godkjent av EFTA sitt overvakingsorgan (ESA) som offentleg støtte fram til 30. juni 2014. Den reduserte satsen til industrien blir vidareført. Regjeringa vil notifisere til ESA ei vidareføring av ordninga for treforedlingsindustrien. Frå 1. juli 2014 blir det innført redusert sats (0,45 øre per kWh) for treforedlingsindustrien som ei mellombels ordning fram til eventuell godkjenning frå ESA føreligg. Dersom ESA godkjenner vidareføring av fritaket frå 1. juli, vil treforedlingsindustrien få avgifta refundert."