REVIDERT

Godt tilpasset omstillingsbehovet

Regjeringens reviderte budsjett er godt tilpasset den økonomiske situasjonen, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun er særlig glad for at permitteringsregelverket blir forbedret.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener beskrivelsen av utviklingen i norsk økonomi i Revidert nasjonalbudsjett er dekkende.

Publisert 12.05.15

Økonomisk politikk og analyse, Statsbudsjettet

- Beskrivelsen av utviklingen i norsk økonomi i Revidert nasjonalbudsjett er etter vår vurdering god og dekkende. Norsk økonomi er på vei inn i en utfordrende lavkonjunktur, sier NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund.

- Hvor dyp lavkonjunkturen blir, vil avhenge av hvor raskt aktiviteten i oljesektoren faller og hvordan husholdningssektoren reagerer på svakere utsikter. De siste signalene fra arbeidsmarkedet er alvorlige. Sysselsettingsveksten har stoppet opp og arbeidsledigheten øker.

Flere positive endringer i bilavgiftene

Budsjettet for 2015 hadde i utgangspunktet relativt høy oljepengebruk regnet i prosent av samlede utgifter:

- Det viser seg nå å være godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi. Tilførsel av mer penger til kommunesektoren for å opprettholde planlagt tjenestetilbud virker fornuftig gitt svikten i skatteinntektene, men ytterligere utgiftsvekst bør etter vår vurdering unngås, sier Skogen Lund.

- NHO er særlig fornøyd med at det er god vekst i offentlige investeringer og at mange prioriterte samferdselsprosjekter nå har god fremdrift. I tillegg har vi bak oss et lønnsoppgjør som er godt tilpasset utfordringene i norsk økonomi.

Jernbanereformen kan gi en mer effektiv utbygging

Permitteringsregelverk

NHO er glad for at regjeringen øker antall tiltaksplasser og endrer permitteringsregelverket fra 1. juli, slik at arbeidsgivers dager med lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager og den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker.

- Regjeringens signaler om et bedre permitteringsregelverk kan hjelpe bedrifter og ansatte som opplever midlertidig markedssvikt. Dette er et godt tiltak for å hindre at kortvarig svikt fører til unødvendige nedleggelser og oppsigelser.

- En mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk som legger vekt på formidling og kompetansehevende tiltak til dem som trenger det, kan hjelpe slik at ikke arbeidsledigheten setter seg. Det er også viktig at Nav bistår slik at mobiliteten i arbeidsmarkedet stimuleres, sier Skogen Lund.

Flere tiltak mot arbeidslivskriminalitet

2016-budsjettet

NHO-direktøren ser også lenger frem. Hun har forventninger til neste års budsjett som kommer til høsten. Skogen Lund mener ett av de viktigste tiltakene nå, er å gi klare signaler om en investeringsvennlig økonomisk politikk, gjennom tydelige signaler om skattereform bygget på Scheel-utvalget og avvikling av formuesskatten.

I 2016-budsjettet er det også viktig at økte investeringer i forskning og utvikling rettes mot næringslivets behov, spesielt SkatteFUNN og bedriftsrettete programmer. Videre ønskes effektiv bruk av lærlingeklausuler og fortsatt økning av lærlingtilskudd opp til samme nivå som kostnad for en skoleplass, og at Nasjonal transportplan følges opp med minimum 46 milliarder kroner, hvorav minst 7 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbane.