Invester for å skape vekst

Statsbudsjettet må bidra til investeringslyst i norsk økonomi, mener NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk, la frem NHOs syn på statsbudsjettet for finanskomiteeen i Stortinget.

Publisert 20.10.14

Statsbudsjettet

NHOs direktør for næringspolitikk, Petter Haas Brubakk, ga honnør til regjeringen for å ha prioritert vekstkraft og verdiskaping i budsjettforslaget, men sa at kursendringen burde vært sterkere. I sitt innlegg under Finanskomiteens budsjetthøring 20.10. pekte han på de mørke skyene over norsk økonomi, som regjeringen ser, men burde tatt mer alvorlig.

- Regjeringens vurdering er etter vår oppfatning vel optimistisk, sier Brubakk.

Bør fjerne statlig formuesskatt

NHO mener derfor regjeringen som et første skritt burde fjernet hele den statlige delen av formuesskatten ved å redusere satsen til 0,7 prosent. Dette ville ført til at flere investeringer som er lønnsomme før skatt, også ville vært lønnsomme etter skatt. Dette ville stimulert investeringslysten.

- Regjeringen har i stedet prioritert avgiftslettelser som ikke bedrer vekstkraften, mener Brubakk.

Lærlingtilskudd er viktig

NHO-direktøren roste regjeringen for et godt budsjett på næringsrettet forskning og innovasjon, men pekte på at SkatteFUNN-ordningen kunne vært styrket på en mer effektiv måte ved heving av timesatsen. Han mente også at manglende økning av lærlingtilskuddet svekket satsingen på kunnskap og skole i budsjettet.

- Med stort frafall fra fagopplæringen, utfordringer med arbeidslivskriminalitet og mangel på lærlingplasser, kan vi ikke forstå at et så viktig virkemiddel for å bidra til flere lærlinger og å være seriøs lærebedrift, ikke prioriteres, sa Brubakk.

Jernbanevedlikeholdet må styrkes

Brubakk var tilfreds med økning i bevilgningene til samferdsel, men pekte samtidig på at det totale økonomiske etterslepet fra den forrige regjeringen fortsatt vil ligge der med 2,5 milliarder. 

- Investeringsrammen til vei må økes kraftig senere i perioden hvis regjeringen skal nå sitt mål om å overoppfylle nasjonal transportplan, påpekte han, og jernbanevedlikeholdet må styrkes, slik at regulariteten blir bedre og mer gods kan flyttes fra bil til bane.

NHO ga også regjeringen støtte i sine grep for å reformere norsk økonomi, blant annet for å modernisere offentlig sektor med vekt på økt produktivitet.

- Dette vil nøytral merverdiavgift i staten bidra til, selv om det er et skår i gleden at helseforetakene fortsatt ikke inkluderes, sa Brubakk, som håpet dette ville være på plass senest 1.1.2016.

NHO anerkjenner også regjeringens kritiske gjennomgang av trygdesystemet.

- Vi må ha et trygdesystem som gjør at det lønner seg å jobbe, sa Brubakk.