Målrettede tiltak mot ledighet

I regjeringens forslag til statsbudsjett legges det opp til en tiltakspakke på fire milliarder kroner med flere målrettede og reverserbare tiltak.

#205

I forslag til statsbudsjett ligger det inne midler til vedlikehold og dekkelegging av gang og sykkelvei. Foto: Aksel Jermstad

Publisert 06.10.16

Statsbudsjettet

Hovedsatsingen går til tiltak langs kysten fra Kristiansand til Kristiansund. Generelt mener NHOs direktør for politikk, Svein Oppegaard, at dette statsbudsjettet legger til rette for jobbskaping.

- Vi trenger flere private arbeidsplasser i Norge for å sikre inntekter til fellesskapet, sier han.

Dette er noen av forslagene:

 • Antall tiltaksplasser videreføres. Det beregnes et tiltaksnivå på om lag 75 000 plasser (17 000 plasser til arbeidsmarkedstiltak for ledige og om lag 58 000 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne).
 • Innenfor den samlede budsjettrammen for arbeidsmarkedstiltakene er det bl.a. rom for bruk av tiltaket Bedriftsintern opplæring (BIO) i regioner med høy ledighet.
 • Vedlikehold og dekkelegging av gang og sykkelvei.
 • Økte muligheter for å ta utdanning kombinert med dagpenger
 • 23 millioner kroner til tiltak for å få flyktninger raskere i jobb, bla hurtigspor for personer med etterspurt kompetanse.
  • Nav i samarbeid med kommunen skal drive kompetansekartlegging. Det bevilges 13 millioner kroner til dette formålet.
  • 10 millioner kroner til yrkesveiledning til personer i asylmottak i regi av NAV. Yrkesveiledningen må ses i sammenheng med systemet som regjeringen har satt i gang for å kartlegge personer i asylmottak og karriereveiledning.
  • 30 millioner kroner for å gi arbeidsløse under 30 år jobbrelatert tiltak. Oppstart i Rogaland.
  • 60 millioner kroner til aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp.

Selv om NHOs medlemmer melder om antydning til bedre tider, er det fortsatt vanskelig i noen regioner. Tiltakene i budsjettet rettet mot Sør- og Vestlandet vil bidra til at flere kommer i arbeid.

- Vi har vært opptatt av å styrke arbeidslinjen. Dette budsjettet bidrar til det, blant annet med å innføre aktivitetsplikt, utvide ordningen med lønnstilskudd, satsing på unge ledige og få flyktninger raskere i jobb, sier Oppegaard.