Mye bra for mindre bedrifter

Blant de syv sakene NHOs Forum for Mindre Bedrifter har hatt på sin kravliste til politikerne, er flere delvis imøtekommet i det fremlagte statsbudsjettet.

NHO-tillitsvalgt Edel Teige er glad for at flere av småbedriftenes krav i mer eller mindre grad imøtekommes.

Publisert 07.10.15

Statsbudsjettet , SMB

- Norge er inne i en omstilling, og da virker de mindre bedriftene som et stabiliserende element i økonomien. Det er derfor bra at statsbudsjettet inneholder flere tiltak som støtter opp om nettopp denne gruppen bedrifter, sier Edel Teige, leder for NHOs Forum for Mindre Bedrifter.

NHOs Forum for Mindre Bedrifter med syv krav til politikerne

Samferdsel

Det satses stort på samferdsel, og regjeringen tar igjen etterslepet i forhold til Nasjonal transportplan. Det er videre bra at regjeringen prioriterer midler til veiinvesteringer som henger etter. For næringslivet er det også viktig å styrke vedlikehold av jernbanen, slik at driftsstabiliteten økes og vedlikeholdsetterslepet reduseres.

Forskning og innovasjon

Forskning og utvikling er en annen av de mindre bedriftenes fanesaker. I budsjettet er det lagt opp til en god vekst i forskning og innovasjon, med klar profil for næringsrettet omstilling. Det er fremtidsrettet og viktig for å få til en god omstilling.

Lærlinger

Lærlingtilskuddet øker med 2500 kroner per lærlingeplass. Denne økningen bør være større – den dekker ikke gapet på om lag 15 000 kroner mellom det en skoleplass og en læreplass koster. For å få flere læreplasser må dette gapet reduseres.

Les mer om yrkesfag

Offentlige innkjøp

Regjeringen lanserer også en reform for statens innkjøp i statbudsjettet i dag. Ett av de prioriterte kravene fra NHOs Forum for Mindre Bedrifter har vært at det skal bli enklere å levere til det offentlige. Reformforslaget innebærer at DIFI blir en samordningsenhet for sentrale rammeavtaler og dermed sikrer staten best mulig pris på varer og tjenester.

Det er NHOs Forum for Mindre Bedrifter positiv til, forutsatt at anskaffelsene gjennomføres på en slik måte at små og mellomstore bedrifter får anledning til å konkurrere om kontraktene. Gjennom bruk av elektroniske anskaffelser vil staten kunne gå foran med et godt eksempel i forhold til den digitale omstillingsprosessen som skal gjøres innenfor offentlige anskaffelser. NHO har tatt til orde for at det etableres et uformelt brukerråd som sikrer at småbedriftene får delta.

Formuesskatten

Når det gjelder formuesskatten foreslås det kutt i satsen, fra 0,85 til 0,8 prosent, og bunnfradraget heves fra 1,2 til 1,4 millioner kroner. 

NHO mener det er uheldig at den samlede skatten for på norsk eierskap fortsatt er for høy. Vi hadde blant annet ønsket en større reduksjon i formuesskatten. En videre nedtrapping er viktig for å styrke privat, norsk eierskap og bør fortsette de neste årene.

Småbedrifter mest positive