NHO-sjefen oppsummerer statsbudsjettet

Kristin Skogen Lund trekker frem positive og negative sider ved statsbudsjettet som ble lagt frem i dag. Se video.

Kristin Skogen Lund kommenterer statsbudsjettet

Publisert 08.10.14

Statsbudsjettet

- Vi ser en tydelig vridning mot investeringer. Vi ruster Norge for fremtiden, det ser vi særlig innen samferdsel, utdanning og forskning. Og så ser vi det på formuesskatten, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Se video øverst i saken.

Skogen Lund mener den politiske kursendringen må være sterkere for å øke konkurransekraften nå når økonomien bremser opp. Retningen er bra, men satsingene er fortsatt for svake.

- Fastlands-økonomien preges av lavt investeringsnivå, og nå faller også investeringene på norsk sokkel. Nedbemanninger, klart svakere skatteinngang og lave investeringer i bedriftene forsterker bildet av at det nå er mørke skyer over norsk økonomi. Vi må skape ny investeringslyst i økonomien gjennom nødvendige investeringer og skatteendringer

 Samferdsel

 - NHO er fornøyd med at regjeringen øker tempoet for å følge opp målene i Nasjonal transportplan. Det gir mulighet for å realisere viktige vei- og jernbaneprosjekter for næringslivet. Det er helt nødvendig at satsingen økes ytterligere for å ta igjen etterslepet i NTP så raskt som mulig. NHO er også fornøyd med økt bruk av alternative gjennomføringsmodeller, bl.a. nye OPS-prosjekter, mener NHO-sjefen.

 Formuesskatt

- Reduksjonen i formuesskatten er det største kuttet vi har sett så langt. Det er positivt at reduksjonen først og fremst kommer i skattesatsen som vil ha størst betydning for bedriftene. Men reduksjonen er mindre enn forventet, og vi opplever skuffede medlemmer i dag. Derfor forventer vi en klar forpliktelse til ytterligere nedtrapping av formuesskatten i 2016 og 2017, sier Skogen Lund.

 Lærlingtilskudd, kompetanse og forskning

 - Regjeringen har kunnskap og skole høyt på sin prioriteringsliste. Da er det skuffende at ikke lærlingtilskuddet øker. Vi har stort frafall fra fagopplæringen og utfordringer med arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Det er også mangel på lærlingplasser innenfor enkelte fag. Derfor bør regjeringen styrke virkemidler som kan bidra til at bedriftene ansetter lærlinger og lykkes som seriøs lærebedrift. Her hadde NHOs medlemsbedrifter forventet mer.

- NHO er imidlertid fornøyd med etterutdanning av lærere og vekst i næringsrettet forskning. Det er bra at SkatteFUNN-ordningen forbedres, men økning av timesatsen hadde vært et mer effektivt virkemiddel for mer forskning og utvikling i bedriftene, sier hun.

 Arbeidsliv og uførereform

 - Regjeringens forslag til endringer i trygdesystemet er viktig for at det hele tiden skal lønne seg å jobbe. Dette er en av flere nødvendige reformer NHO lenge har bedt om for å bygge opp under arbeidslinja, gjøre velferdsordningene våre mer bærekraftige og få flere inn i arbeidslivet. Vi er imidlertid skuffet over at permitteringsreglene ikke endres slik at bedriftene kan unngå å si opp ansatte de vet de snart vil få bruk for. Det er verken heldig for bedriftene eller for arbeidstakerne, sier Skogen Lund.

 Nøytral merverdiavgift

- Det er positivt at NHO har fått gjennomslag for nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene. Dette betyr at private bedrifter kan levere tjenester på like vilkår, uten en konkurranseulempe på 25 prosent. En kompensasjonsordning for helseforetakene burde imidlertid vært innført parallelt med nøytralitet for statsforvaltningen. NHO hilser også regjeringens krav til modernisering og produktivitetsvekst i offentlig sektor velkommen, sier NHO-sjefen.

Netthandel

- Regjeringen foreslår å mer enn doble grensen for merverdiavgiftsfri  import fra utlandet. Dette er et uklokt forslag som bør endres gjennom behandlingen i Stortinget. Penger på statsbudsjettet må gå til å styrke norsk konkurranseevne, ikke svekke den gjennom å øke konkurranseulempen for norsk handelsnæring vesentlig. Med dette forslaget vil arbeidsplasser bli flyttet ut av Norge, avslutter Kristin Skogen Lund.