NHOs saker i spill i Stortinget

Kutt i maskinskatt, satsing på karbonfangst og lagring, utstyrsløft til yrkesfagene og null kutt i regjeringens bevilgninger til samferdsel. Dette er hovedsakene NHO jobber med i Stortinget i disse dager.

Viseadm. direktør i NHO, Ole Erik Almlid, har deltatt i flere høringer på Stortinget.

Viseadm. direktør i NHO, Ole Erik Almlid, har deltatt i flere høringer på Stortinget.

Publisert 02.11.17

Statsbudsjettet

De siste dagene er det gjennomført høringer om statsbudsjettet i alle stortingskomiteer. NHO og landsforeningene har gjort seg sterkt gjeldende på vegne av 25 000 medlemmer. Nå skal Stortinget bruke en måned på å forhandle seg frem til et budsjett som samler et flertall.

Stort engasjement

- Vi opplever at politikerne lytter til oss når vi jobber for de viktige sakene som skal styrke næringslivet, og dermed skape og bevare arbeidsplasser. Men det kreves mye jobbing av oss de neste ukene for å sikre at de gode forslagene ikke reverseres, samtidig som de nødvendige justeringene kommer på plass, sier viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Direktøren er svært glad for å se hvor stort engasjement det har vært fra norske bedrifter, fra landsforeningene og fra alle ansatte i NHO. Det har vært et voldsomt trykk i media og i møter med politikere.
- Dette er viktig for å synliggjøre hvor stor betydning statsbudsjettet har for lokale bedrifter over hele landet, sier Almlid.

Nødvendige investeringer

NHO er opptatt av at det endelige budsjettet blir vedtatt uten mer bruk av oljepenger. Samtidig jobber han og resten av NHO-fellesskapet med noen viktige saker, som er avgjørende for bedriftenes verdiskaping og dermed også for samfunnets evne til å tilby velferdstjenester.

- Da regjeringen la frem kutt i den såkalte maskinskatten, var det mange bedrifter som ble svært fornøyd. Forslaget vil gjøre det mulig for bedrifter å gjøre nødvendige investeringer, samt sikre et forutsigbart skatteregime. I tillegg vil forslaget bidra til at utenlandske investorer ser Norge som en mer attraktiv vertsnasjon, sier Almlid.

Gavepakke til advokater

Almlid har i flere høringer advart Stortinget mot å reversere forslaget fra H/Frp-regjeringen om å ta ut kategorien "verk og bruk" fra eiendomsskatten, altså fjerne maskinskatten.

- Gjeldende regelverk er svært uklart og gir stor uforutsigbarhet, noe også departementets utredninger, rettssaker og bedriftenes erfaringer over mange år har vist. Det er derfor ingen grunn til å stoppe dette ved å skyve det til et lovutvalg.

- Vedta dette nå i høst, sa han i flere høringer, og la til at dagens ordning er en gavepakke til advokater.

Viktige CCS-prosjekt

Torsdag la KrF frem sitt alternative budsjettforslag, hvor partiet foreslår å skyve regjeringens forslag ut i tid ved å etablere et lovutvalg. En skuffet Almlid håper og tror at det ikke betyr at forslaget er ute av budsjettet når det endelig er klart i månedsskiftet november/desember.

- Jeg hadde håpet og trodd at KrF ville stå sammen med næringslivet i denne saken. Vi setter nå vår lit til at forhandlingene mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF likevel sikrer støtte til å fjerne maskinskatten, sier Almlid.

Når det gjelder karbonfangst og lagring (CCS), er dette en avgjørende satsing for at verden kan nå sine klimamål. Norge har CCS-prosjekter som ligger langt fremme, og som er helt avgjørende for å utvikle denne klimavennlige teknologien. Nå er det oppstått tvil om den såkalte forprosjekterings- og konseptutviklingsfasen vil bli gjennomført.

- Vi tror på regjeringen når den sier at det bare er en utsettelse. Men bedriftene som er involvert varsler at planlegging og utvikling stopper opp, og at nøkkelpersoner må gå fra prosjektet på grunn av økonomi. Stortinget må rydde tvilen av veien og sikre rammer slik at farten opprettholdes, sa Ole Erik Almlid til stortingspolitikerne.

Satsing på yrkesfag

I møtet med Transportkomiteen sa Almlid at regjeringen har lagt nok penger på bordet til å innfri NTPs første år. Men bare akkurat nok.

- Og ikke minst; skal vi få varene på veien og folk på jobb må vi også få kontroll over kostnadene, og redusere planleggingstiden.

Yrkesfag var et annet viktig område som NHO ønsket å fokusere på i høringsrunden. NHO ga honnør til regjeringen for å satse videre på yrkesfag, men peker samtidig på at 30 prosent av lærebedriftene mener skolene har for dårlig utstyr.

- Du kan ikke læres opp på Volvo Amazon når det du skal skru på er Tesla, sier Almlid, som ber regjeringen etablere en nasjonal handlingsplan for oppgradering av skoleverkstedene, og at det settes av 20 millioner kroner til dette neste år, som første ledd i en opptrappingsplan over fem år.

Målrettede kutt

Avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor er et område som ikke bare har med offentlig virksomhet å gjøre. Dette har også mye å bety for private bedrifters ve og vel, og for samfunnets utvikling.

- Det er bra at regjeringen fortsetter å effektivisere offentlig sektor, sier Almlid, men legger til at det generelle kuttet burde være 1 prosent, og aller helst hadde NHO sett mer målrettede kutt.

NHOs forslag til omprioriteringer finner du i lenkene under:

NHOs kommentarer til forslaget til statsbudsjett for 2018

NHOs kommentarer til skatte- og avgiftsopplegget

Arbeids- og sosialkomiteens ansvarsområder

Energi- og miljøkomiteens ansvarsområder

Familie- og kulturkomiteens ansvarsområder

Kommunal- og forvaltningskomiteens ansvarsområder

Næringskomiteens ansvarsområder

Samferdselsdepartementets ansvarsområder

Utdannings- og forskningskomiteens ansvarsområde

Kontakt oss

Ole Erik Almlid

Viseadministrerende direktør

Politikk og kommunikasjon

ole.erik.almlid@nho.no
Mobil
93213900