- Vilje til å ta tak i trygdesystemet

- Regjeringen fortjener ros for å ta tak i deler av trygdesystemet for å stimulere til flere i arbeid, sier Svein Oppegård i NHO.

Publisert 08.10.14

Statsbudsjettet

- Både forslaget om å redusere antall år man kan få overgangsstønad som enslig forsørger og å fjerne feriepenger fra ledighetstrygden er skritt i riktig retning. Vi må ha et trygdesystem som gjør at det lønner seg å jobbe. Og det kan av og til bety at man må gå kritisk igjennom trygdeordningene, og også stramme inn, hvis det er nødvendig, sier Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Han viser til at reglene for støtte til enslige forsørgere strammet inn for 15 år siden.

– Det førte til betraktelig redusert fattigdom i gruppen fordi yrkesdeltakelsen gikk opp. Innstramminger kan altså ha positiv effekt for dem som i utgangspunktet rammes, sier han.

Innstramminger kan altså ha positiv effekt for dem som i utgangspunktet rammes

- Trygdeytelsene må ikke overstige lønnsinntekt

Regjeringen foreslår å innføre et standardisert barnetillegg som i ordningen med arbeidsavklaringspenger.

– Dette er i tråd med forslaget fra Uføreutvalget og Velferds- og migrasjonsutvalget. NHO mener dette er et forslag som vil styrke arbeidslinja for gruppen som mottar denne ytelsen. Vi kan ikke ha et system hvor summen av trygdeytelsene blir svært høye eller overstiger lønnsinntekten man alternativt ville hatt, sier Oppegaard. 

NHO er skuffet over manglende endringer i permitteringsreglene.

- Det norske arbeidsmarkedet preges av store regionale forskjeller og ujevn vekst. Med usikre økonomiske utsikter med nedsiderisiko er det uheldig at regjerningen ikke justerer permitteringsregelverket, slik både LO og NHO har bedt om. Det er likevel bra at regjeringen er tydelig på at de følger utviklingen nøye, sier han.

NHO mener også at det bør bør bevilges flere tiltaksplasser som aktiv arbeidsmarkedspolitikk.

- Personer som står utenfor arbeidslivet kan trenge hjelp til å komme i arbeid. NHO er skuffet over at det ikke foreslås sterkere virkemidler her, avslutter Oppegaard.