Små skritt mot lavutslippssamfunnet

Statsbudsjettet har en god innretting på nødvendige tiltak, men satsingene burde vært større for å sikre norske bedrifters konkurransekraft i det grønne kappløpet.

Hydro er et eksempel på en av flere norske bedrifter som jobber for å bli grønnere. Hydro vil bygge opp verdens mest energieffektive produksjonslinje for aluminium på Karmøy, og har fått støtte av Enova til dette. Planen er å starte et pilotanlegg.

Publisert 08.10.14

Statsbudsjettet

Både store teknologiskift og økt bruk av eksisterende miljøvennlige løsninger er nødvendig for å innfri klimamålene. Statsbudsjettet har en god innretting på typer tiltak, men satsingene burde vært større for å sikre konkurransekraften til norske bedrifter i det grønne kappløpet.

Behov for mer stimulans til utvikling og bruk av miljøteknologi

Selv om klima- og energifondet i 2015 får en samlet kapital på 53,5 milliarder kroner, øker overføringene til Enova i 2015 bare med 202 millioner kroner. Og selv om miljøteknologiordningen også tilføres nye 50 millioner, mangler det fremdeles en tilstrekkelig konkret og målrettet innsats for utvikling av ny og utprøving av eksisterende teknologi, både for det norske og det internasjonale markedet i tråd med intensjonene og med visjonene i klimaforlikene.

Energieffektivisering i positiv retning

NHO er fornøyd med at Regjeringen forenkler og styrker støttetiltak for energiøkonomisering i husholdningene (enøk). Regjeringens budsjett viser en forventning om at utbetalt støtte til enøktiltak i husholdningene vil øke fra 100 millioner kr i 2014 til 250 millioner kr i 2015. Ambisjonene bør være høyere, men det er en god start. Den tilsiktede skattefradragsordningen for enøk-tiltak må komme på plass.

Sikrer rammebetingelsene for industri og fornybar

NHO er fornøyd med at Regjeringen viderefører CO2-kompensasjonsordningen for å kompensere norsk industri for økte priser på utslippsfri vannkraft som følge av EUs kvotesystem for CO2-utslipp.

Det er videre positivt at regjeringen vil harmonisere norske skatteregler med svenske i forbindelse med vårt felles grønne sertifikatmarked. Bedre avskrivningsregler vil kunne øke investeringene i norsk vindkraft, men tiltakene må gjøres teknologinøytrale slik at ikke annen fornybar mister sin konkurransekraft.

Karbonfangst og lagring (CCS)

Regjeringens strategi for arbeidet med CO2-håndtering som er presentert i OEDs budsjettproposisjon samsvarer med NHOs anbefalinger. Det er viktig at Norge tar et sterkt engasjement på karbonfangst og lagring (CCS) for å bidra til teknologiutvikling som medfører at CCS blir kommersielt på global basis.  Styrking av testsenteret på Mongstad og forskningsprogrammet CLIMIT er viktig i kommersialiseringen av forskjellige fangstteknologier. Deltagelse i CCS-prosjekter internasjonalt, sammen med arbeid for å realisere fullskala anlegg i Norge, vil bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner.