Samferdsel

På god vei til å oppfylle NTP

Regjeringen har som ambisjon å overoppfylle Nasjonal transportplan. Med sitt budsjettforslag for 2016 er man på god vei til å nå dette målet.

Publisert 07.10.15

Statsbudsjettet

Økte bevilgning til veisektoren betyr at nye prosjekter kan starte opp, i tillegg til at drift og vedlikehold styrkes. Dette bidrar til å reduserer vedlikeholdsetterslepet med mer enn to milliarder kroner, noe som er viktig for sikre effektiv fremføring av varer og tjenester.

Innenfor jernbanesiden er det positivt at regjeringen har lytte til næringslivets ønske om en forutsigbar og driftssikker jernbane ved å øke bevilgningene til drift og vedlikehold. Med dette bevilgningsnivået vil noe av vedlikeholdsetterslepet på jernbane reduseres.

Til investeringer i jernbane er det en nedgang i forhold til fjorårets høye ramme. Dette skyldes bl.a. at noen store nye prosjekter ferdigstilles i år og neste år. I tillegg er det ingen store nye prosjekter som er klare til anleggsstart. Dette viser at det er behov for å intensiverer planarbeidet slik at man i fremtiden får på plass klare planer. Ser vi på den økonomiske oppfølgingen innenfor jernbane ligger regjeringen godt foran etter tre år av NTP.

Vi mener det er uheldig at det ikke blir fortgang i arbeidet med ny Alnabruterminalen. Denne terminalen er navet i godssystemet og et sammenbrudd her kan få store konsekvenser for godstransporten på bane i hele landet. I budsjettet er det kun satt av 100 millioner kroner for å holde liv i terminalen.

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046