Positive klimagrep - større potensial

Styrking av klimafondet og miljøteknologiordningen peker seg ut i positiv grønn retning i statsbudsjettet. Samtidig etterlyser NHO konkrete grep for å redusere utslipp fra transportsektoren.

NHO savner konkrete grep for å redusere klimagassutslippene i transportsektoren. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Publisert 09.10.15

Energi og klima, Statsbudsjettet

NHO mener regjeringen styrker viktige innsatsområder som vil bidra til grønn omstilling, verdiskaping og reduserte utslipp av klimagasser i 2016.

I statsbudsjettet for 2016 økes kapitalinnskuddet i Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging (Klimafondet) med 14,25 mrd. kroner, til totalt 67,75 mrd. Til tross for en stor økning bidrar avkastningen fra fondet kun med om lag 250 mill. kroner i 2017. NHO mener det er en utfordring at lave renter skaper en mindre forutsigbarhet når det gjelder styrking av operativ innsats. Avkastningen fra klimafondet bør derfor økes til 4 pst, iht. regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen. Dagens praksis, hvor renten på statsobligasjoner med ti års bindingstid legges til grunn, hemmer omstillingstakten.

NHO er også positiv til økningen i bevilgningen til miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge på 134,5 mill. kroner.

Styrkingen av Climit-programmet, og bevilgningen til videre arbeid med mulighetsstudier både for fullskala CO2-fangst og for transport og lagring er positivt. Det øker mulighetene for å realisere ambisjonen om å bygge et fullskala demonstrasjonsanlegg innen 2020.

Åpner for grønne datasentre

NHO er glad for at regjeringen foreslår å innføre redusert sats i elavgiften for store datasenter og elektriske ferger. Dette vil gi gode insentiver for etablering av grønne datasentre i Norge, og for overgang fra fossil energi til elektrisitet i nærskipsfarten.

NHO merker seg at støtteutbetalinger tilknyttet Enovas enøk-ordning for husholdninger fra 2016 kan utbetales i form av skattefradrag. Det innebærer imidlertid ingen styrking av satsingen på energieffektivisering, siden det ikke er satt av ekstra bevilgninger til formålet. NHO hadde forventet at enøk-fradraget skulle innrettes på en enklere og mer ubyråkratisk måte.

Savner transportgrep

NHO savner konkrete grep for å redusere klimagassutslippene i transportsektoren. Statsbudsjettet for 2016 innebærer ingen endringer i bilavgiftssystemet utover prisjustering. Transportsektoren står alene for mer enn 30 prosent av Norges klimagassutslipp, og utslippene har økt hvert år siden 1990. Transportvekst og tiltaksmangel for tungtransport har så langt trumfet utviklingen med elbiler og mer effektive bilmotorer. Etter forhandlinger med EU vil Norge ventelig få et krevende nasjonalt mål for utslippsreduksjoner utenfor kvotepliktig sektor i 2030, hvor transport er den største utslippskilden.

NHO mener det er stort behov for markedsstimulering i transportsektoren. Styrkingen av Enova, og de nylig etablerte programmene for transportsektoren, må bidra til økt bruk av CO2-nøytrale energibærere gjennom utbygging av lade og fylle-infrastruktur, - og overgang til mer miljøvennlige kjøretøy i tungtransporten. 

Kontakt oss

Christoffer Sahl

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

christoffer.sahl@nho.no
Mobil
92237855