Samferdsel: Lovet mye – gir mer

Med budsjettforslaget fra regjeringen overoppfylles Nasjonal transportplan (NTP).

Trikk

Sterk satsing på samferdsels i budsjettforslaget. NHO ønsker nå flere bymiljøavtaler. (Foto: Jo Michael)

Publisert 06.10.16

Statsbudsjettet

- I omstillingstider er bedriftene særlig avhengige av gode veier og velfungerende banetilbud. At regjeringen med budsjettforslaget for 2017 nå overoppfyller en ambisiøs Nasjonal transportplan (NTP) er veldig bra og fortjener ros, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland.

Etter 4 år er det en samlet overoppfylling innenfor investering og drift og vedlikehold av vei og bane på omlag 5,5 mrd. kroner.

  • Vedlikeholdsetterslepet på vei og bane reduseres. NHO mener det må være en målsetting at etterslepet fjernes helt i løpet av kommende NTP. 
  • Investeringsrammen for bane overoppfylles, med i overkant av 2,3 mrd. kr.
  • Drift og vedlikehold på bane overoppfylles, med i underkant av 2,3 mrd. kr. Vi registrerer at med forslaget for neste år likevel er en nedgang på ca 700 millioner kr i forhold til 2016-budsjettet når det gjelder midler til drift og vedlikehold.
  • Innenfor vei så har man overoppfylt de økonomiske rammene på drift og vedlikehold med omlag 1,2 mrd. kroner.
  • På investeringssiden kommer man i mål.
  • Det er positivt at man også i 2017 setter av betydelige midler til planlegging, selv om det er en liten nedgang i forhold til 2016. Effektiv og rask planlegging er avgjørende for at prosjektene kan ferdigstilles.

- Bymiljøavtaler er etter vår vurdering et veldig viktig grep for at areal og transportplanlegging i byområdene skal ses i sammenheng. Vi har merket oss at det er inngått avtale med Trondheim. Det er nå viktig at forhandlingspartene opptrer ansvarlig slik at man raskt kan få inngått avtaler for de neste tre byene, sier Langeland.