Dette budsjettet ønsker næringslivet

I løpet av få dager må regjeringen sikre flertall for statsbudsjettet. NHO håper både den og støttepartiene vil lytte til innspillene som vil ivareta medlemsbedriftene.

Erna Solberg og Kristin Skogen Lund i samtale om statsbudsjettet. Foto: Bjarne Sørhus. 

Publisert 12.11.14

Statsbudsjettet

Regjeringspartiene Høyre og Frp sitter nå i forhandlinger med KrF og Venstre om statsbudsjettet. Vi har samlet noen av sakene som er spesielt viktige for næringslivet:

Formuesskatt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å redusere satsen i formuesskatten fra 1 prosent til 0,75 prosent. Samtidig vil de øke bunnfradraget fra 1 til 1,2 million kroner.

- Regjeringens forslag om å redusere formuesskatten, i første rekke gjennom redusert skattesats, er i tråd med NHOs anbefaling – selv om vi gjerne hadde sett en større reduksjon, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Å redusere satsen på formuesskatten er mer treffsikkert for næringslivet enn økt bunnfradrag, som i praksis kun vil gi 1.500 kroner til alle i formuesskatteposisjon – gitt at bunnfradraget økes med 200 000 og at satsen er 0,75 prosent.

Les mer om NHOs innspill på formueskatten:

Formuen ligger i traktorer og aksjerI den norske virkeligheten er det ikke slik at rikingene sitter på store, stappfulle pengebinger der de tar sine morgenbad i klingende mynt, skriver Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO i et innlegg i VG. 

Se video: Derfor bør formeskatten fjernesFormuesskatten rammer eiere av små og mellomstore bedrifter. Møt noen av dem i videoen og se hvorfor vi mener skatten bør bort.

Skuffet over KrFNHO-sjef Kristin Skogen Lund er skuffet over at KrF ikke holder sine valgløfter, når de ikke støtter regjeringens forslag til kutt i formuesskatten.

Ber regjeringen holde fast på skattekutt: Venstre la forrige uken frem sitt forslag til budsjett. NHO ber Høyre ikke rokke på foreslått kutt i formuesskatten når budsjettforhandlingene nå starter.

" Jeg solgte det jeg kunne for å leve og betale skatt."Mens fire partier nå forhandler på Stortinget om statsbudsjettet, går debatten om formuesskatten høyt i sosiale medier. Les noen av kommentarene.

Mer til utvikling og innovasjon:  Penger spart på formuesskatt gir penger til utvikling og nyskaping i bedriftene, mener NHO-president Tore Ulstein.

Netthandel

Regjeringen ønsker å heve fribeløpet på netthandel fra utenlandske aktører fra 200 kroner til 500 kroner. Dette vil svekke norsk handelsnærings konkurranseevne overfor utlandet.

Les mer om NHOs innspill på fribeløp:  

Nettbutikker tvinges ut av landet:  Flere nettbutikker varsler at de vil flytte handel ut av Norge hvis Regjeringens momsforslag blir vedtatt. Det vil bety tap av mange norske arbeidsplasser.

Frisørbransjen reagerer sterkt på forslaget-  For meg er det helt umulig å forstå at den norske regjeringen favoriserer utenlandske nettsteder fremfor norske, sier daglig leder i På Håret Frisør AS Maj Hovde Krogdahl. Se video.

Alternativt netthandelforslag: KrF sier nei til å heve grensen for momsfri netthandel. NHO Handel foreslår en alternativ ordning som er rettferdig for bedriftene og gunstig for forbrukerne.

NHO, Virke og LO sammen mot fribeløpet: Partene i arbeidslivet går samlet ut mot regjeringens forslag om å heve grensen for momsfri netthandel. - Som å stille seg opp på Gardermoen og dele ut en hundrelapp til alle som har handlet i utlandet, sier NHO-sjefen.

Send regjeringens momsforslag i retur:  Venstre foreslår å heve grensen for momsfri netthandel til 350 kroner i stedet for 500 kroner. - Ikke bra nok, mener NHO Handel.

Lærlingtilskudd

I dag får en lærebedrift 25 000 kroner mindre per elev enn hva det koster å ha eleven på skolen. Ett av NHOs krav til regjeringen er at tilskuddet økes, men i budsjettforslaget som er lagt frem er det ingen reel vekst i tilskuddet.

- Opptrappingen av det generelle tilskuddet til lærebedrifter som kom i Revidert nasjonalbudsjett 2014, burde vært fulgt opp i budsjettet for 2015. Rammetilskuddet til lærebedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov, burde også økes betydelig, sier Brubak.

Les mer om NHOs innspill på lærlingtilskuddet:

Må gi lærebedrifter mer støtte:  I 2035 vil Norge mangle opp mot 90.000 fagarbeidere, ifølge Statistisk sentralbyrå. NHO mener regjeringen gjør for lite for å legge til rette for flere læreplasser. Se video.

NHO og LO sammen for yrkesfag: Under Yrkes-NM og Opplæringsdagene i Trondheim stiller LO og NHO med felles stand og felles budskap: Norge trenger flere fagarbeidere. Se video.

Nøytral merverdiavgift i staten

I statsbudsjettet foreslår regjeringen nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen, i hovedsak departementer og underliggende etater. 

I dag må staten betale MVA på tjenester de kjøper fra eksterne. Dette har ført til at de heller har valgt å bruke egne ansatte også til oppgaver som faller utenfor kjernekompetansen, f.eks renhold, kantine, vakthold og liknende.

- Det er positivt at NHO har fått gjennomslag for nøytral merverdiavgift i staten og senere helseforetakene. Helseforetakene burde imidlertid vært inkludert parallelt med resten av statsforvaltningen, og vi imøteser at dette gjøres ikke senere enn fra 1. januar 2016, sier Brubakk.

Les mer om NHOs innspill på nøytral merverdiavgift:

- En historisk seier:  - Innføring av nøytral merverdiavgift i staten, og senere i helseforetakene og spesialisthelsetjenesten, åpner et milliardmarked. Det er også er et viktig bidrag til økt kostnadseffektivitet i offentlig sektor, sier sjefen i NHO Service.

Samferdsel

NHO er fornøyd med økning i bevilgningene til samferdsel, men peker samtidig på at det totale økonomiske etterslepet fra den forrige regjeringen fortsatt vil ligge der med 2,5 milliarder. 

- Investeringsrammen til vei må økes kraftig senere i perioden hvis regjeringen skal nå sitt mål om å overoppfylle nasjonal transportplan, og jernbanevedlikeholdet må styrkes, slik at regulariteten blir bedre og mer gods kan flyttes fra bil til bane, påpeker Brubakk.

Les mer om NHOs innspill på samferdsel:

- Kritisk for jernbanen Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, mener det er urovekkende at drift og vedlikehold på jernbane nedprioriteres i budsjettforslaget.

Tempoøkning, men etterslep på vei: - Regjeringen sier den skal overoppfylle når det gjelder økonomisk ramme og prosjekter. NHO forventer dermed betydelige løft også de neste årene for å sikre at NTP følges opp, for det er fremdeles stort etterslep på vei, sier næringspolitisk direktør Petter Haas Brubakk i NHO.

Forskning

Her har regjeringen i hovedsak lagt frem et godt budsjettforslag.

Det er positivt at regjeringen foreslår å øke grensen fra 8 til 15 milloner kroner for bedriftenens egenutførte prosjekter, og  fra 22 til 33 millioner kroner for bedriftenes samarbeid med eksterne forskningsinstitusjoner. Dette vil gjøre skattefunnordningen mer gunstig for mellostore og store bedrifter.

NHO mener likevel at regjeringen burde prioritert en heving av timesatsen fremfor å utvide fradragsgrunnlaget . Dagens timesats på 600 kroner er altfor lav i forhold til bedriftenes reelleprosjektkostnader. Timesatsen bør tilsvare satsen i innovasjonsprosjektene i Norges Forskningsråd, d.v.s. over tid heves til 1.110 kroner.

Les mer om NHOs innspill på forskning:

- Meget bra for næringsrettet forskning og innovasjon: Regjeringen legger frem et meget godt budsjettforslag for næringsrettet forskning og innovasjon, sier Svein Oppegaard i NHO.

Beløpet i søknadene om BIA-støtte er boblet:  I år er det utlyst til sammen 500 millioner kroner gjennom ordningen, men i neste års statsbudsjett har regjeringen foreslått en økning på 70 millioner kroner. Dermed kan neste års pott bli på 570 millioner kroner. NHO mener det er bra, men ikke bra nok.

Oljepengebruk

NHO mener at offentlige utgifter over tid ikke bør øke mer enn BNP for fastlands-Norge, det vil si at utgiftsveksten holdes under trendvekst i BNP for fastlandsøkonomien. Økningene i underliggende utgifter på 2,3 prosent fra 2014 til 2015 er i ytterkant av hva dette prinsippet gir rom for.

Les mer om NHOs innspill på oljepengebruk:

Endelig måles bruken av oljepenger: Oljemilliardene blir nå tydelig vridd mot investeringer og annet som fremmer vekst. Se grafen som viser forskjellene mellom den rødgrønne regjeringen og Solberg-regjeringen.

Andre saker: 

Les også: Regjeringen må reversere permitteringsregelen: De nye permitteringsreglene gjør at færre blir fast ansatte, mener NHO. Det gjør at bedrifter mister viktig kompetanse.

Les også: Nye signaler om konkurranse: Regjeringen foreslår endringer i offentlige anskaffelser og konkurranselovgivningen.

Les også: Små skritt mot lavsklippssamfunnetStatsbudsjettet har en god innretting på nødvendige tiltak, men satsingene burde vært større for å sikre norske bedrifters konkurransekraft i det grønne kappløpet.