Mangfold er løsningen

Helse og velferd er et viktig næringspolitisk satsingsområde. Næringslivet er en forutsetning for utvikling av nye, gode tjenester.

Kristin Skogen Lund, adm.direktør i NHO

Publisert 30.10.14

Helse og velferd

Vi står overfor store demografiske endringer som vi ennå ikke har sett de fulle konsekvensene av. Vi blir stadig flere eldre som trenger ulike former for bistand. Samtidig blir vi færre sysselsatte per alderspensjonist. I tillegg er det mange som har behov for bistand for å komme raskt tilbake til arbeid etter sykdom.

Selv om det offentlige utvilsomt utøver et stort ansvar på dette området, utgjør private bedrifter en viktig del av det samlede tilbudet. Når vi vet at etterspørselen etter disse tjenestene vil øke fremover – ja da er det også mange som ser markedsmuligheter på området. Det skal vi være glade for!

For å løse utfordringene er vi nødt til å bringe inn nye krefter, ny kompetanse og kapasitet og nye fagprofesjoner.

For å løse utfordringene er vi nødt til å bringe inn nye krefter, ny kompetanse og kapasitet og nye fagprofesjoner. Slik kan vi skape ny dynamikk for videreutvikling av helse- og velferdstjenestene.

NHO representerer et mangfold av bedrifter som leverer løsninger i praktisk talt hele verdikjeden. Mange av dem ble startet ut fra et genuint ønske om å gjøre en forskjell.  

Norske industribedrifter har i lang tid utviklet og produsert utstyrskomponenter og hjelpemidler som gjør det mulig for mange med nedsatt funksjonsevne å delta i vanlig arbeids- og samfunnsliv. 

Ny teknologi og kunnskap skaper løsninger som effektiviserer arbeidsprosesser og informasjonsflyt, som gir raskere og bedre informasjon om pasientenes tilstand, som forebygger skader og forenkler brukernes kommunikasjon med
omverden. Vi er fortsatt i startgropa med helse-
og velferdsteknologiske løsninger. 

Private tjenesteleverandører bidrar med spisskompetanse og kapasitet innenfor sykehusbehandling, hjemmehjelp, rehabilitering,  og barne-vern med mer. Dette reduserer kø
og ventetid og bidrar til at folk kan komme raskere tilbake i jobb.  

Arkitekter, rådgivingsselskaper og entreprenører er sentrale når vi skal bygge flere funksjonelle smarthus som vi kan bli gamle i. Disse sørger også for at den fysiske infrastrukturen gir rom for effektiv- sykehusbehandling og gode institusjonsplasser. 

Vi har legemiddelprodusenter som ligger internasjonalt i tet når det gjelder å bekjempe alvorlige sykdommer. Avtrykket av innovative løsninger ser vi tydelig på hvordan tidligere alvorlige og dødelige sykdommer nå har gode behandlingsmetoder. 

Helse og velferd er  et viktig satsingsområde for NHO. Vi har derfor etablert NHOs Forum for helse og velferd, slik at vi kan jobbe mer målrettet inn mot dette området. I forumet deltar Abelia, NHO Service, Norsk Teknologi, BNL og Norsk Industri, herunder bransjeorganisasjonen for legemiddelindustrien (LMI).  Dette håper jeg skal styrke næringslivets posisjon i debatten om videreutviklingen av helse- og velferdstilbudet.