Slik endrer digitalisering bedriftenes kompetansebehov

Fremover blir det enda viktigere enn før å ha en utdanning, viser NHOs kompetansebarometer.

#205

Det er behov for folk med utdanning fra både yrkesfag, fagskole og universitet og høyskoler. Foto: Istockphoto

Publisert 28.08.17

Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

For første gang har NHOs medlemsbedrifter fortalt hvordan digitalisering og automatisering påvirker deres behov for kompetanse de neste fem årene.

2 av 3 av de spurte bedriftene har, eller planlegger, å digitalisere eller automatisere de neste fem årene, viser NHOs kompetansebarometer for 2017.

Andel som har, og planlegger, å digitalisere og automatisere. Foto: NIFU

#205

-  I lys av digitalisering og automatisering vil det bli større behov for å ha en utdanning, sier Kristin Skogen Lund, administerende direktør i NHO.

 • 35 prosent sier at de vil ha mindre behov for folk med kun fullført grunnskoleutdanning.
 • 30 prosent sier de vil ha mindre behov for de med kun fullført videregående studieforberedende. (Men fremdeles stort behov for de som går yrkesfag.) 5 og 6 prosent sier de vil få større behov. 

Les hele rapporten: NHOs kompetansebarometer 2017

Stort behov for ingeniører og tekniske fag

Det rapporteres særlig om et økende behov for personer med ingeniør- og teknisk utdanning som følge av digitalisering og automatisering.

 • Nesten 5 av 10 oppgir at de at de vil ha større behov for personer med ingeniør og teknisk utdanning som følge av digitalisering og automatisering. (7 prosent sier mindre)  

-  Kompetanse og utdanning vil være en nøkkel for å få jobb i fremtidens arbeidsliv, sier Skogen Lund.

Les også: Disse leder an i bruk av roboter

Endret behov for utdanningsnivå som følge av digitalisering og automatisering. Foto: NIFU

#205

 

Endret behov fagområde som følge av digitalisering. Foto: NIFU

#205

Undersøkelsen viser samtidig at 6 av 10 bedriftene mener at digitalisering i liten grad endrer behovet for kompetanse når det gjelder utdanningsnivåer.

Det kan være et uttrykk for at de ikke ser for seg at arbeidsplasser vil forsvinne, eller at nye arbeidsoppgaver vil oppstå når andre digitaliseres bort. Det kan også betyr at behov for kompetanse på samme utdanningsnivåer uansett vil være til stede, mener NIFU, som har gjort undersøkelsen for NHO.  

NHO mener:

 • Unge som er i ferd med å falle ut av opplæringssystemet må gis en sjanse til å komme inn i det lærende arbeidslivet. Elever som har liten evne eller vilje til mer skolegang rett etter grunnskolen, bør få mulighet til å velge en ”tredje vei”, med opplæring direkte i bedrift etter ungdomsskolen. Dette kan for eksempel skje gjennom praksisbrev eller vekslingsmodeller hvor elevene veksler mellom opplæring i skole og bedrift allerede i Vg1.  
 • Vi må styrke elevenes forutsetninger for videregående opplæring gjennom tidlig innsats særlig i barneskolen, bedre karriereveiledning og målrettede tiltak på ungdomstrinnet. 
 • Det er viktig at det er gode overgangsordninger i utdanningssystemet. Fagarbeidere må ha mulighet til å ta videre utdanning ved høgskole eller universitet gjennom Y-veiløp. Det må være gode innpasningsordninger for fagskolekandidater som ønsker å studere videre ved høgskole eller universitet. 
 • Vi trenger et teknologiløft i hele utdanningssystemet. 
 • I dag sluses for mange inn i et helsespor, for eksempel inn i AAP-ordningen, selv om de kanskje ikke har en alvorlig diagnose. Mange av disse bør i stedet få tilbud om arbeidspraksis og kompetansehevende tiltak. 

Dette er kompetansebarometeret:

 • Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter.
 • Gjennomført av NIFU mai 2017
 • 5 557 bedrifter har svart
 • En bedrift er ett svar uavhengig av bedriftens størrelse
 • Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet
 • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje
 • Nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg.
 • Kompetanse er her definert som summen av kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom, utdanning, arbeid og annen erfaring.
 • Bedriftene har blitt bedt om å svare i tidsperspektivet "de neste fem årene"

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514