Udekket kompetansebehov gir store konsekvenser

6 av 10 NHO-bedrifter har i dag et udekket kompetansebehov. Dette gir store konsekvenser for bedriftene. – Dette viser at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger. Det er en mismatch mellom elevenes og studentenes valg og næringslivets behov, sier Kristin Skogen Lund i NHO.

Publisert 07.04.14

Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

NHOs Kompetansebarometer viser også at fire av ti bedrifter som har et udekket kompetansebehov sier at det har ført til skrinleggelse eller utsettelse av virksomheten. For hver femte bedrift har det ført til at de har redusert virksomheten.

-Dette er overraskende og alvorlig. Hva vi utdanner kan ikke bare bestemmes av studentenes ønsker. Da får vi en mismatch mellom tilbud og etterspørsel. Når bedriftene ikke får tak i kompetansen de trenger, gir det store kostnader både for bedriftene og samfunnet. Vi får en overrepresentasjon av akademikere, særlig innenfor samfunnsfag og humaniora, sier NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund til Aftenposten.


Klikk på bildet for større versjon

-Bedriftenes stemme er klar: mangel på kvalifisert arbeidskraft har alvorlige konsekvenser for den daglige driften. Dette viser enorme betydningen av at vi har en arbeidsstyrke med riktig kompetanse. NHOs bedrifter representerer et kjernegrunnlag i norsk verdiskaping. Den samfunnsøkonomiske betydningen av at tilbud og etterspørsel av arbeidskraft med riktig kompetanse er godt tilpasset, er derfor stor. Bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft vil kunne bidra til mer verdiskaping gjennom økt produktivitet, nye arbeidsplasser; - med andre ord alt det som er fundamentet i velferdsstaten, sier Skogen Lund. 

NHOs Kompetansebarometer
Det er NHOs egne medlemsbedrifter som i en omfattende spørreundersøkelse har svart på spørsmål om bedriftenes kompetansebehov i dag og fem år frem i tid. Kartleggingen som har fått navnet NHOs Kompetansebarometer er en oppfølging av NHOs Årskonferanse Læringslivet. Over 5500 bedriftsledere er spurt om behov for ulike typer kompetanse etter yrke, fagområde, utdanningstype og utdanningsnivå.

Overproduksjon av humaniora og samfunnsfag
Sammenlignet med OECD har Norge en høyere andel studenter som velger humanistiske og samfunnsfag i høyere utdanning. Tilsvarende ligger vi lavt når det gjelder ingeniørfag og realfag. NHO mener at utdanningssektoren og politikerne må ta meldingen fra deres medlemsbedrifter alvorlig. 

-Dette er et problem for bedriftene som ikke får dekket sine kompetansebehov, og det er et problem for unge som ikke får en tilstrekkelig relevant jobb i forhold til den utdanningen de har tatt. I tillegg er det ikke minst ressurssløsing, både med offentlige midler og de unges egne midler, sier NHO-sjefen.

NHO mener at selv om fellesskapet i all hovedsak tar regningen for utdanning i Norge, tar ikke utdanningssystemet i stor nok grad hensyn til fellesskapets behov for kompetanse. -Staten eier så godt som hele utdanningssystemet, og har dessuten kontroll med studentenes inntektsside; lån, stipend, rentebetingelser. Det er ingen grunn til at staten ikke skulle klare å få flere elever og studenter til å ta fag det er behov for, og færre til å ta fag det er mindre behov for. Det betyr selvsagt ikke at NHO mener studenter skal tvinges til å velge fagene arbeidslivet etterspør, men at det kan være en løsning at disse fagene gjøres mer attraktive gjennom ulike incentivordninger, sier Skogen Lund.

Skogen Lund mener at det er god grunn til å gå kritisk gjennom antall læresteder og studieprogrammer i høyere utdanning. I tillegg mener hun at organisering og arbeidsdeling mellom universiteter, høyskoler og fagskoler må gjennomgås.  -Det hele koker ned til et spørsmål om vilje og evne til å styre. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om strukturen i høyere utdanning, varslet en gjennomgang av finansieringsordningen og nedsatt et offentlig utvalg om fagskolesektoren. Funnene i NHOs Kompetansebarometer underbygget behovet for endringer og vi ser på dette som et svært viktig innspill, avslutter hun.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184