Anskaffelsesjubel - med litt bismak

Innovasjon er den store vinneren i ny lov om offentlige anskaffelser. NHO får derimot ikke gjennomslag for ny tilbudsprosedyre.

Arnhild D. Gjønnes

Arnhild D. Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser. (Foto: Moment studio)

Publisert 03.06.16

Offentlige anskaffelser

Næringskomiteen på Stortinget avga sin innstilling om lov om offentlige anskaffelser i går ettermiddag.

- De store temaene for næringslivet er forutsigbarhet og konkurranse på likevilkår. Dette er hjørnesteinene i EU-kommisjonens vurderinger når de har utformet sitt regelverk for offentlige anskaffelser. Norske politikere har en lang vei å gå, sier Arnhild D. Gjønnes, fungerende avdelingsdirektør og NHOs ekspert på offentlige anskaffelser.

Innovasjon er vinneren

Innovasjon er den store vinneren etter Næringskomiteens behandling av Lov om offentlige anskaffelser. Komiteen mener det bør etableres en risikoordning for offentlige anskaffelser. I tillegg vil komiteen videreføre satsingen på Leverandørutviklingsprogrammet.

- Dette har rett og slett blitt en suksess. Dette er i samsvar med hva NHO har jobbet for over lengre tid. Vi må kunne si at dette er en jubeldag for NHO, sier Gjønnes.

Abelia: - En seier for norsk innovasjon

I tillegg foreslår komiteen at det utarbeides en stortingsmelding om offentlige anskaffelser i tråd med NHOs forslag. I formålsparagrafen foreslår komiteen at ordet «samfunnstjenlig» tas inn i lovteksten, og dette skal innebære at det tas hensyn til blant annet konkurranse, arbeidslivskriminalitet, miljø, klima og sosiale forhold.

- Godt at det kommer på papiret at konkurranse er en del av formålsparagrafen, noe NHO har jobbet for både i Forenklingsutvalget og opp mot Stortinget, sier Gjønnes.

KOFA vil få overtredelsesgebyret tilbake, men før de får det, vil Stortinget se lovteksten som regjeringen skal utarbeide

Tapte slag

Når det gjelder helse- og sosialtjenester og forholdet til ideell sektor, synes det å ha vært en stor dragkamp i komiteen. Her er det flere partier som ønsker å reservere kontrakter for ideell sektor, mens flertallet har kommet frem til at det skal innhentes nok en juridisk vurdering av handlingsrommet for å ivareta ideelle aktører innenfor dette området, herunder utrede ulike former for samarbeidsmodeller.

Komiteen støtter at det i loven kommer krav om bruk av lærlinger. I tillegg har komiteen merket seg forslag til forskrift som begrenser antall ledd i leverandørkjeden til tre. Komiteen understreker at det må være mulig å stille strengere krav til antall ledd enn det som forskriften sier, noe som vil være aktuelt i bransjer som er utsatt for arbeidslivskriminalitet.

Det har vært stor spenning hos NHO om hvordan Stortinget ville behandle forenklingsutvalgets forslag til ny anskaffelsesprosedyre:

- Vi har ikke støttet regjeringens forslag, da vi mener at den vil undergrave gjennomsiktigheten i konkurransen at leverandørene ikke får vite om det blir forhandlinger før etter at tilbudene er kommet inn. Selv om vi har fått litt drahjelp av komiteen, har de ikke greid å ta den helt i mål. Komiteen mener at oppdragsgiver i kunngjøringsteksten bør angi hvorvidt oppdragsgiver har til hensikt å forhandle eller ikke. 

Kommentarer til flere elementer

Ideelle aktører på det offentlige markedet:
- Innenfor helse- og sosialtjenester er det behov for mangfold på markedet. Derfor er det viktig at dette markedet ikke reserveres for bestemte aktører.

- Det blir ikke mere lovlig å reservere kontrakter for ideelle aktører om det blir utarbeidet flere juridiske utredninger. Dette er å kaste bort skattebetalernes penger.

- Både Forenklingsutvalget som var spekket med jurister og juridiske utredninger har konkludert med at man ikke kan reservere kontrakter for ideelle aktører etter det nye EU/EØS-regelverket. Å utarbeide nye samarbeidsmodeller for å benytte seg av utvidet egenregi er ingen farbar vei å gå, nettopp fordi ideelle aktører ikke kan sidestilles med det offentliges egne interne ressurser. Det er krystallklart at det i regelverket ikke åpnes for en generelt unntak for ideelle.

Ny tilbudsprosedyre:
- NHO har ikke fått gjennomslag for at regjeringens forslag til ny tilbudsprosedyre blir endret. Et lite halmstrå ligger i komiteens merknad om at «oppdragsgivere i kunngjøringsteksten uansett bør angi hvorvidt denne har til hensikt å forhandle eller ikke. Komiteen forventer at dette hensyntas.»

- Dersom dette skal få en reell virkning for næringslivet, bør det nedfelles i forskrift om at oppdragsgiver skal si fra på forhånd om de har til hensikt å forhandle eller ikke. Ellers blir merknadene bare et slag i lufta.

Innovasjon:
- Innovasjon føles for mange oppdragsgivere som en risikosport, og er det i mange tilfeller. Komiteens flertall mener derfor at det bør etableres en risikoordning for offentlige anskaffelser, noe som NHO er godt fornøyd med.

- Det er også gledelig å se at komiteen ser det som viktig å videreføre satsingen på Leverandørutviklingsprogrammet. Programmet er på god vei til å kunne bli en etablert «hub» som kan hjelpe både oppdragsgivere og leverandører. Værnesregionen, som skal ut med mange anskaffelseskontrakter, har fått hjelp av programmet og NHO til å lære opp bedrifter som kan bli potensielle leverandører.

Grunnleggende prinsipper i LOA § 5
- Lovens faneparagraf §5 blir utvidet til å både omfatte miljø, grunnleggende menneskerettigheter, andre samfunnshensyn og innovasjon. I tillegg foreslås det at regelverket legger til rette for likestilling. Det som er å si til alle gode formål som kan benyttes i regelverket, er at de må kunne knyttes til kontraktens gjenstand, eller til leveransen, som komiteen så riktig uttaler.

Håndhevelse:
- Endelig skal KOFA få overtredelsesgebyret tilbake. Det er på høy tid.

Kompetanse – forsvant det ut med badevannet?
- Næringskomiteen uttaler at det må finnes tilstrekkelige ressurser og fagkompetanse i offentlige organisasjoner. Dette er en gjenganger hos politikerne. Så gjør noe med det. Etabler et Anskaffelsesakademi som skal driftes av utdanningsinstitusjonene våre. Både NHO,KS, LO og Difi står bak forslaget. Det er vel ikke én som arbeider med offentlige anskaffelser som er imot. Men hvor er politikerne?

Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser:
- NHO er endelig svært fornøyd med at komiteen foreslår at det utarbeides en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Det er på høy tid.

- Store deler av stortingsmeldingen «Det gode innkjøp» er gjennomført. Verden utvikler seg med raske skritt og har behov for en ny melding. Både NHO,KS, LO og DIFI vil i løpet av høsten ha et forslag klart til hva en ny stortingsmelding  må inneholde.

Terskelverdier:
- Et stadig tilbakevendende tema, er terskelverdien for de norske anskaffelsene. Komiteen ønsker et seriøst næringsliv, pålegge krav om miljø, menneskerettigheter, innovasjon, likestilling, oppdeling av kontrakter, men samtidig heve den nasjonale terskelverdien slik at flere kontrakter blir unntatt fra kunngjøringsplikten. Det henger ikke på greip.

- Kampen mot arbeidslivskriminalitet blir absurd hvis terskelverdiene heves, da mange kontrakter vil gå under radaren. Uten kontroll blir kontraktene fritt vilt, og de små seriøse bedriftene blir taperne. Et slikt regime ønsker vi absolutt ikke.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077