Nye regler til høsten?

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser blir gjennomført tidligst i løpet av høsten 2016. Noen nye bestemmelser kom allerede sist sommer.

Publisert 19.06.15

Offentlige anskaffelser

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser, som gjelder både EØS-regler og nasjonale regler under EØS-terskelverdi, skal etter planen bli gjennomført i løpet av annet halvår 2016. Nærings- og fiskeridepartementet gjennomførte imidlertid noen nye bestemmelser i det nasjonale regelverket sommeren 2015.

Kongen i statsråd vedtok den 12. juni 2015 endringer i de nasjonale reglene for offentlige anskaffelser. Endringene trer i kraft 1. juli 2015. 

De særnorske reglene gjelder for anskaffelser under 1,55 mill for varer og tjenester for kommuner, fylkeskommuner og sykehussektore, (1 mill kr for statlige anskaffelser) og 39 mill kroner for bygge- og anleggskontrakter.

Forenklingene er følgende:

  • Anskaffelser under 100.000 kr blir unntatt fra regelverket for offentlige anskaffelser

  • Grensen for å kreve skatteattest øker fra 100.000 kr til 500.000 kr

  • Plikt til å kreve HMS-erklæring blir opphevet

  • Reglene for merking og lukking av tilbud, registrering av innkomne tilbud og tilbudsåpning oppheves.

  • Regjeringen har vedtatt å innføre et lovkrav om lærlinger på kontrakter i visse bransjer. I påvente av lovendring foreslås det at bestemmelsen lærlinger i forskrift om offentlige anskaffelser endres. Det foreslås at kravet om bruk av lærlinger ikke lenger skal begrenses til bare å gjelde for norske leverandører. Der det stilles krav til lærlinger, skal kravet gjelde for alle leverandører. I tillegg klargjøres det at der oppdragsgiver krever at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning, skal det også stilles krav om at lærling(er) deltar i oppfyllelsen av den konkrete kontrakten. Dette innebærer en innskjerping i forhold til gjeldende bestemmelser.

  • Det innføres en regel om dekningskjøp dersom en konkurranse avlyses, eller dersom det har oppstått en tvist som forsinker inngåelse av kontrakt. Det presiseres at regelen er et unntak, og at det kun gjelder der oppdragsgiver har et reelt anskaffelsesbehov som er nødvendig å få dekket raskt. Kontrakter som inngås etter dette unntaket, skal ikke ha varighet som er lengre enn nødvendig for å gjennomføre en konkurranse etter forskriftens del II, de nasjonale anskaffelsene. Oppdragsgiver vil ha etter det grunnleggende prinsippet om konkurranse ha en plikt til å sikre konkurranse om dekningskjøpet i den grad det lar seg gjøre i den situasjonen som er oppstått.

  • Det innføres en forenklet bestemmelse om rammeavtaler med færre regler om hvordan oppdragsgiver skal avrope på en rammeavtale. Dette vil gi oppdragsgivere noe større fleksibilitet. Oppdragsgiver skal likevel foreta avrop på grunnlag av objektive regler som sikrer likebehandling av leverandørene. Dersom avrop skal skje ved gjenåpning av konkurranse, skal oppdragsgiver fastsette en tilstrekkelig frist for mottak av tilbud og tildele kontrakten på grunnlag av tildelingskriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget for rammeavtalen. Dette skal sikre forutberegnelighet for leverandørene og at avropet er i samsvar med de grunnleggende prinsippene som unasett vil gjelde.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077