Offentlige anskaffelser: Lettere å kreve erstatning for regelbrudd

EFTA-domstolen gjør det lettere for næringslivet å kreve erstatning for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Arnhild D. Gjønnes

Arnhild Dordi Gjønnes. (Foto: Moment studio)

Publisert 02.11.17

– Endelig får vi fastslått at regelverket for offentlige anskaffelser ( Direktiv 2004/18/ef) ikke bare setter rammen for effektiv og forsvarlig bruk av offentlige midler, men også at det er ment å beskytte de næringsdrivendes interesser, sier Arnhild Dordi Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser.

Utgangspunktet for at saken kom opp for EFTA-domstolen var en konkurranse om drift av fergetjenester. Klager mente det var begått uregelmessigheter i konkurransen. Saken endte med et krav om erstatning og Frostating lagmannsrett ba EFTA-domstolen om en fortolkning av håndhevelsesdirektivet som er implementert i norsk rett.

Det har de nå fått fra EFTA-domstolen: Erstatning for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser er ikke lenger betinget av et kvalifisert brudd på EØS-regelverket for offentlige anskaffelser, heter det i dommen (sak E-16/16).

  • Et enkelt brudd på anskaffelsesregelverket kan i seg selv være nok til å utløse oppdragsgivers erstatningsansvar.
  • Selv om offentlige anskaffelsesdirektivet 2004/18 EF hovedsaklig inneholder saksbehandlingsregler som fastsetter en ramme for effektiv og forsvarlig bruk av offentlige midler, er altså disse regler også ment å beskytte næringsdrivendes interesser.
  • Håndhevelsesdirektivet er ikke til hinder for et krav som innebærer at erstatning bare kan tilkjennes dersom den forbigåtte tilbyder er i stand til å bevise med klar, det vil si kvalifisert sannsynlighetsovervekt at han skulle ha blitt tildelt kontrakten dersom oppdragsgiver ikke hadde begått feilen.
  • Håndhevelsesdirektivet er ikke til hinder for at oppdragsgiver kan gå fri fra ansvaret om positiv kontraktsinteresse dersom konkurransen på grunn av feil oppdragsgiver har begått, ble avlyst i samsvar med EØS-regelverket for offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver har bevisbyrden for at det foreligger en slik feil og må begrunne sin beslutning om å avlyse konkurransen.
  • Tildelingskriteriene i en anbudsprosedyre må være formulert på en måte som tillater enhver rimelig velinformert og normalt aktsom tilbyder å tolke dem på samme måte.

Det er nå opp til Frostating lagmannsrett å vurdere hvordan uttalelsene fra EFTA-domstolen skal forstås. Det er ikke kjent når dom i saken vil foreligge. Den rådgivende uttalelsen kan leses i helhet her:

Les pressemeldingen fra EFTA-domstolen.

 Les dommen her.