Sjekkliste for offentlige anskaffelser

Billigst er ikke best. Kvalitet koster. For å gjøre det enklere å skille seriøse og useriøse bedrifter har vi laget en sjekkliste for offentlige innkjøpere.

NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes, leder NHOs brukerforum for offentlige anskaffelser.

NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes, leder NHOs brukerforum for offentlige anskaffelser.

Publisert 10.05.17

- Vi trenger et bredt og vedvarende samarbeid mellom bedrifter og myndigheter for å bekjempe kriminalitet og useriøse arbeidsforhold, sier Arnhild Dordi Gjønnes. Hun er advokat og ansvarlig for offentlige anskaffelser i NHO.

Offentlige anskaffelser

 • Det offentlige anskaffer for ca. 400 milliarder kroner hvert år.
 • Samfunnet forventer at ressursene forvaltes på best mulig måte og at konkurransen om oppdragene er ryddig.
 • Gode innkjøp skapes gjennom samarbeid med brukerne, det offentlige og næringslivet.

9 sjekkpunkter for offentlige innkjøpere

For å bidra til at de seriøse bedriftene velges i anbudskonkurranser har NHO laget en oppdatert sjekkliste for innkjøpere.

 1. Bedriften har lærling(er)
  Godkjente lærebedrifter er ofte de mest seriøse. Du kan stille krav om lærlinger på et prosjekt. Kravet kan stilles til alle leverandører, utenlandske som norske. Denne lærlingeklausulen skal stimulere til gode arbeidsforhold for de ansatte, sikre nyrekruttering til yrkesfag og bidra til at norske bedrifter har god tilgang på kompetent arbeidskraft.

 2. Færre ledd i underleverandørkjeden
  Sørg for til enhver tid å ha oversikt over hvem som jobber på kontrakten. Færre ledd gjør det enklere å kontrollere, ta stikkprøver og innhente dokumentasjon.

 3. Sjekk om tilbudet er ikke unormalt lavt
  Tilbud som er unormalt lave kan på visse vilkår avvises.

 4. Attest på betalt skatt følger med
  Krev at leverandørene underskriver på at man kan innhente informasjon om betalte skatter og avgifter i løpet av kontraktsperioden. Skatteattestene som nå skrives ut er en felles attest for skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn. Sørg også for fullmakt til å hente inn slik informasjon underveis i prosjektet.

 5. Særskilt for byggeprosjekter: HMS-kort er koblet til offentlig registre
  Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. HMS-kortene skal være koblet opp mot offentlige registre som vil kunne vise innberettet lønn, skatt og avgift.

 6. Organisasjonsnummer, mva-registrering og registrering i NAV er sjekket
  Gjennom arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) finner du informasjon om arbeidsforhold i Norge. Arbeidsgiverne har plikt til å rapportere til registeret via a-ordningen om blant annet hvem de har ansatt, arbeidstid og avlønningstype.

 7. Sjekk at det er stilt riktige kvalifikasjonskrav til økonomi, soliditet, og referanser
  Det vil bidra til å sikre god gjennomføringsevne hos tilbyder som blir valgt.

 8. Sjekk at antall ansatte stemmer
  Vurder om bedriften har nok ansatte med tanke på behovet i oppdraget, eller om de må støtte seg på andre foretaks kapasitet. Dette kan sjekkes i Proff.no, Startbank eller tilsvarende registre.

 9. Lønns- og arbeidsvilkår
  Sjekk at bedriften har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regler og ta med sanksjoner ved brudd på reglene i kontrakten.

Huskeliste for innkjøpere

 • Offentlige oppdrag over 1,1 mill. kr. skal kunngjøres på kunngjøringsdatabasen Doffin.
 • Utarbeid et godt konkurransegrunnlag, slik at tilbyderne forstår hva de skal tilby.
 • Still krav til at lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til norske regler.
 • Sørg for at du som oppdragsgiver har kontrollmuligheter og mulighet for sanksjoner ved brudd på kontraktbetingelsene.
 • Formidle til leverandøren at de må være forberedt på oppfølging fra din side i kontrakter som er særlig utsatt.

Reduserer omfanget av svart arbeid

- Tildeling av kontrakter som utelukkende baserer seg på lavest pris bør brukes med varsomhet i utsatte bransjer. Kvalitet koster, og bør gjennomgående være et tildelingskriterium som vektes tungt, sier Gjønnes.

Ingen kjenner det nøyaktige omfanget av svart arbeid i Norge. Anslag varierer fra 100 milliarder kroner til over 400 milliarder kroner. Regjeringen har nå varslet tøffere kamp mot arbeidslivskriminalitet. 1. juli 2015 ble straffene for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven innskjerpet.

- Offentlige innkjøpere kan bidra til å redusere omfanget av svart arbeid ved å kommunisere tydelig utad at det er uakseptabelt med svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser, sier Gjønnes.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077