Innhold i programmet

Global Future-programmet strekker seg over 1 ½ år med totalt 19 heldagssamlinger. I tillegg kommer møter i basisgrupper og med mentor.

Publisert 17.09.13

Global Future

Hovedelementene i programmet er:

 • Lederutvikling med mentorordning
 • Styrekompetanse
 • Retorikk

Lederutvikling med mentorordning skal bidra til:

 • At deltakerne i større grad får brukt sine ressurser og kvalifikasjoner i relevante jobber, til glede for norsk nærings‐ og arbeidsliv
 • Bygge broer og styrke deltakernes nettverk – forståelse av betydning, innsikt og ferdigheter
 • Styrke kulturforståelse og selvinnsikt; kunnskap om norsk kultur og refleksjoner rundt egen (opprinnelig) kultur.
 • Gjennom dette – forståelse, perspektiver og ferdigheter for å lykkes i norsk nærings‐ og arbeidsliv
 • Bevisstgjøre og styrke deltakernes relasjonelle kompetanse som ledere
 • Bygge selvtillit – tro på egne ressurser og muligheter – dele suksesser

Styrekompetanse skal bidra til at deltakerne:

 • Får kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor.
 • Skal kunne drøfte teoretiske perspektiver for styrearbeid
 • Kjenner til de viktigste lover og regler som styrer opprettelse og drift av ASA‐, AS‐ og ANS‐ selskaper samt stiftelser
 • Kjenner til sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsførsel av betydning for styret
 • Skal kunne bistå i planleggingen av virksomhetens drift så vel som å kontrollere de disposisjoner den utøvende ledelse foretar
 • Skal kunne gjennomføre en strategisk prosess
 • Skal ha et bevisst forhold til rollen som styremedlem, deriblant ansvar og forpliktelser overfor bedriftens ulike interessenter.

Retorikk skal bidra til å gjøre deltakerne sterke i diskusjoner, presentasjoner og taler.

Deltakerne trenes i å mestre minst 10 retoriske verktøy som læres gjennom teori, eksempler, gruppearbeid og praktiske øvelser i bruk av de gjennomgåtte verktøyene. Hovedvekten er lagt på egenøvelser og individuelle tilbakemeldinger.

 • Det retoriske fundament
 • Forankring av tese/hovedbudskap
 • Oppdeling av argumentasjonen i logos, ethos og pathos
 • Disposisjon med ulike rekkefølger
 • Argumentenes bevisføring
 • Konkrete språklige virkemidler
 • Krise/kaosløsning uten forberedelsestid
 • I tillegg minst tre analyser av andre presentasjoner/taler. Hver kursdeltaker skriver og holder minst tre presentasjoner som det gis grundig og detaljert tilbakemelding på.