Hva er NOx?

Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.

Røyk fra pipe

NOx er avgasser som utskilles ved forbrenning av olje, gass eller biomasse. Utslippene kan reduseres ved forbedring av forbrenningsprosessene eller ved montering av renseutstyr, blant annet bruk av katalysator, som har redusert NOx-utslippene fra bensinbilene.

Gøteborgprotokollen 

Gjennom Gøteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til å redusere de samlede årlige utslippene av NOx til maksimalt 156.000 tonn.

Miljøavtalene om NOx 

Miljøavtalen om NOx for 2008-2010 reduserte Norges utslipp med 18 000 tonn. Den nye Miljøavtalen om NOx for perioden 2011-2017 skal redusere Norges utslipp med ytterligere 16 000 tonn, samt at effekten av oppnådde utslippsreduksjoner for hele perioden skal opprettholdes.

Utslippsreduksjonene som følger av avtalene vil først og fremst gjelde for skipstrafikken og fiskeflåten, men også for fastlandsindustrien og petroleumsvirksomheten offshore. Eiere av skip kan redusere utslipp ved å montere renseutstyr, oppgradere motoren eller gå over fra diesel til gass som drivstoff.