Hva er NOx?

Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.

Røyk fra pipe

NOx er avgasser som utskilles ved forbrenning av olje, gass eller biomasse. Utslippene kan reduseres ved forbedring av forbrenningsprosessene eller ved montering av renseutstyr, blant annet bruk av katalysator, som har redusert NOx-utslippene fra bensinbilene.

Gøteborgprotokollen 

Gjennom Gøteborgprotokollen  har Norge forpliktet seg til å redusere de samlede årlige utslippene av NOx til maksimalt 151.000 tonn i 2020.

Ny NOx-avtale

NOx-avtalen for perioden 2018-2025 er signert. Den nye NOx-avtalen 2018-2025 ble godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) 22 februar 2018.

Ny NOx-avtale signert

I den nye NOx-avtalen forplikter næringsorganisasjonene (gjennom NOx-fondet) at de samlede utslippene av NOx, fra kilder som omfattes av avtalen, holdes under fastsatte toårlige utslippstak.

Utslippstaket er: 

  • Sum for 2018 og 2019: 202 510 tonn NOx
  • Sum for 2020 og 2021: 192 510 tonn NOx
  • Sum for 2022 og 2023: 182 510 tonn NOx
  • Sum for 2024 og 2025: 172 510 tonn NOx

Tidligere Miljøavtaler om NOx 

NOx-avtalen 2018-2025 er en forlengelse av Miljøavtalen om NOx for perioden 2008-2010 og perioden 2011-2017. Miljøavtalen om NOx for 2008-2010 reduserte Norges utslipp med 18.000 tonn.

Miljøavtalen om NOx for perioden 2011-2017 skal redusere Norges utslipp med ytterligere 16.000 tonn, samt at effekten av oppnådde utslippsreduksjoner for hele perioden skal opprettholdes. NOx-fondet har dokumentert en reduksjon på 13.000 tonn NOx. Gjenstående forpliktelse for 2017 på 3.000 skal dokumenteres i NOx-fondets årsrapport i mai.

Utslippsreduksjonene som følger av avtalene vil først og fremst gjelde for skipstrafikken og fiskeflåten, men også for fastlandsindustrien og petroleumsvirksomheten offshore. Eiere av skip kan bl.a. redusere utslipp ved å montere renseutstyr, oppgradere motoren, installere batteri eller gå over fra diesel til gass som drivstoff.