Miljøavtalen om NOx

Miljøavtalen om NOx 2011-2017 ble undertegnet 14. desember 2010 av 15 næringslivsorganisasjoner og Miljøverndepartementet.

Gress  med liten blomst

Avtalen er en forlengelse av Miljøavtalen om NOx for perioden 2008-2010. Miljøavtalen – og tilslutningserklæringen – utgjør rammen for arbeidet i Næringslivets NOx-fond. 

Gjennom avtalen skal næringslivsorganisasjonene sørge for konkrete reduksjoner av de miljøskadelige nitrogenoksid-gassene. Virksomheter som slutter seg til avtalen får fritak for NOx-avgift mot at de påtar seg forpliktelser overfor Næringslivets NOx-fond. Fondets hovedoppgave er å finansiere konkrete NOx-reduserende tiltak.

Avtalene er viktige bidrag til å møte Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen. Hertil kommer arbeidet med å gi et bedre grunnlag for beregning av NOx-utslippene.

Mer om Gøteborgprotokollen

NOx-avtalen 2018-2025

Ny NOx-avtale mellom næringslivet og myndighetene for perioden 2018-2025 ble signert 24. mai 2017. Den nye NOx-avtalen må godkjennes av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) før den trer i kraft.

Ny NOx-avtale signert

Miljøavtalen 2011-2017 

Totalt skal næringslivsorganisasjonene i Miljøavtalen 2011-2017 redusere utslippene med 16 000 tonn NOx, samt at effekten av oppnådde utslippsreduksjoner for hele perioden skal opprettholdes. Avtalen har i denne perioden dels årlig og dels to-årlige mål som skal oppfylles:   

  År Tonn NOx  
   2011 3 000 forpliktelse oppnådd
  2012 2 000 forpliktelse oppnådd
  2013 og 2014 4 000 forpliktelse oppnådd
  2015 og 2016 4 000 forpliktelse oppnådd
  2017 3 000  

Miljøavtalen 2008-2010 

NOx-fondet kan dokumentere at Miljøavtalen om NOx 2008-2010 er oppfylt med en total reduksjon på 18 000 tonn NOx årlig.

  År Tonn NOx  
  2008   2 000               forpliktelse oppnådd
  2009             4 000               forpliktelse oppnådd
  2010 12 000               forpliktelse oppnådd*

*Av dette ble 7 000 tonn gjennomført i 2011 for avtaler inngått før 31.12.10.

Kontroll, mislighold og sanksjoner 

Miljødirektoratet kontrollerer om reduksjonsforpliktelsen det enkelte år er oppfylt.

Avtalen kan sies opp fra begge parters side dersom reduksjonsforpliktelsene det enkelte år underoppfylles med mer enn 25 %. Dersom avtalen opphører, opphører også avgiftsfritaket med virkning fra 1. januar inneværende år. Videreføres avtalen, overføres underoppfyllelsen til neste års forpliktelse.

Ved mer enn 10 % avvik fra reduksjonsforpliktelsen, inntrer en kollektiv sanksjon. Virksomhetene må da betale NOx-avgift for den prosentvise andel av forpliktelsen som ikke er oppfylt. Bedriftene vil imidlertid aldri betale mer enn statens gjeldene sats for NOx-avgift.

Viktig informasjonsarbeid

Næringslivsorganisasjonene og myndighetene skal arbeide aktivt for å øke kapasiteten i markedet for å gjennomføre utslippsreduserende tiltak. For perioden 2011-2017 er det understreket viktigheten av å prioritere varige og langsiktige tiltak. Næringslivets NOx-fond vil bidra i dette arbeidet.

Godkjenning av ESA 

Miljøavtalen 2008-2010 og Miljøavtalen 2011-2017 er godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA). Miljøavtalen 2011-2017 ble godkjent av ESA 19. mai 2011, og Miljøavtalen 2008-2010 ble godkjent 16. juli 2008.

Varighet

Miljøavtalen om NOx for 2011-2017 gjelder til 31.12.2017. NOx-fondet har forpliktelser til å sikre drift av støttede NOx-reduserende tiltak til og med 31.12.2018.