Om NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp. 15 samarbeidende næringslivsorganisasjoner er stiftere av fondet.

Trær

Næringslivets NOx-fond er registrert som en forening i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Vedtekter 

Vedtektene angir rettigheter og plikter. Vedtektene for NOx-fondet fastlegger styrets oppgaver, herunder vedtak om tildeling av midler fra fondet. Fondets vedtekter skal sikre fondet høy grad av legitimitet, troverdighet og innsyn, likevel slik at konkurransesensitiv informasjon ikke kommer på avveie. Fondet er underlagt revisjonsplikt etter revisorloven.

Selvkost 

Fondet skal drives etter selvkostprinsippet (nonprofit), slik at alle midler som fondet mottar vil bli brukt til fondets formål om å redusere NOx-utslipp på en kostnadseffektiv måte, med unntak av nødvendige administrative kostnader. Ved avvikling av fondet skal fondets kapital brukes til NOx-reduserende tiltak i samsvar med formålet. Ved uttreden fra fondet grunnet mislighold eller andre forhold, vil innskutte midler ikke bli tilbakebetalt.

Styret 

Næringslivets NOx-fond er etablert med følgende styre:

Styreleder:  
Erling Øverland Næringslivets Hovedorganisasjon
   
Nestleder:  
Jan Ivar Maråk Fiskebåt
   
Medlemmer:  
Frode Sund NHO Sjøfart
Hildegunn T. Blindheim Norsk olje og gass
Tor Christian Sletner Norges Rederiforbund
   
Varamedlemmer:  
Per Øyvind Langeland Næringslivets Hovedorganisasjon
Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag
Lawrence Falkeid Kystrederiene
Marit Holtermann Foss Norsk Industri
Svein Kamfjord KS Bedrift

Styrets oppgaver – fondets arbeidsform 

Styrets hovedoppgave er å avgjøre hvilke tiltak som skal få støtte fra fondet, hvorledes de skal støttes og hvilket beløp tilsluttede virksomheter må innbetale til fondet per kg NOx-utslipp.
Det Norske Veritas (DNV GL) kvalitetskontrollerer søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. DNV GL gir anbefalinger til Næringslivets NOx-fond om prioritering av tiltak for å sikre et volum av tiltak som kan oppfylle forpliktelsene i Miljøavtalen og gi en mest mulig kostnadseffektiv bruk av fondets midler. 

Informasjon 

Næringslivets NOx-fond vil informere aktivt og følge opp forpliktelsene til de bedrifter som er tilknyttet avtalen for å få frem de beste prosjektene så raskt som mulig. Næringslivets NOx-fond gir støtte til bedrifter som skal gjennomføre tiltak for å redusere NOx-utslipp. Støtten fra NOx-fondet til tiltak blir utbetalt når tiltaket er gjennomført og dokumentert.

Teknologi 

Næringslivets NOx-fond ønsker å stimulere til økt konkurranse og kapasitet i markedet og spre informasjon om lovende teknologier for NOx-reduksjon. Kapasitetsbeskrankninger kan da identifiseres og tiltak vurderes. Samarbeid med myndighetens insentivordninger er viktig (Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge).

Konkurransesensitivitet 

NOx-fondet vil innrette sitt arbeid i samsvar med konkurranselovgivningen, slik at konkurransesensitiv informasjon ikke tilflyter markedet.