Direkte fart og landligge

Toll- og avgiftsdirektoratet avklarer her hvorvidt et fartøy i direkte fart er avgiftspliktig mens det ligger ved norsk havn.

NOx-fondets spørsmål: 

I følge avgiftsregelverket er det avgiftsfritak for skip som går i direkte fart mellom norsk og utenlandsk havn.

Er det noen begrensning på hvor lenge skipet kan ligge ved norsk havn før det går til utenlandsk havn igjen? Eller kan skipet ligge i ubegrenset tid ved norsk havn og fortsatt oppnå avgiftsfritak så lenge det går i direkte fart mellom norsk og utenlandsk havn?

Toll- og avgiftsdirektoratets avklaring: 

Som utgangspunkt anses det utslippet et fartøy har i havn å tilhøre den farten fartøyet hadde frem til vedkommende havn. Dette innebærer at utslipp et fartøy har i norsk havn etter å ha kommet direkte fra utenlandsk havn, er fritatt, da dette anses som en del av fartøyets "direkte utenriks fart". Avgiftsplikten for norsk innenriks fart inntrer i det fartøyet eventuelt går videre til annen norsk havn.

Den tiden fartøyet ligger i havn må imidlertid ha en naturlig tilknytning til den farten fartøyet har hatt inn til havnen, for at utslippet i havn skal regnes som utslipp fra direkte utenriks fart. Utslipp i havn som følge av f.eks. laste- eller losseoperasjoner eller av- eller påstigning av personer i tilknytning til farten, må anses omfattet av fritaket, uavhengig av hvor lang tid disse operasjonene tar.

Dersom landligge derimot er planlagt på forhånd, f.eks. ved verksted-/verftsopphold, eller fartøyet har annet kortere eller lengre opphold i havn uten at dette har en naturlig tilknytning til farten fra den utenlandske havnen, vil utslippet fra dette oppholdet ikke regnes som utslipp fra direkte utenriks fart. Det vil derimot være avgiftspliktig i medhold av særavgiftsforskriften § 3-19-2 første ledd bokstav a: utslipp fra fart innenfor norsk territorialfarvann. Begrepet "fart" kan i dette tilfellet ikke begrenses til å gjelde fysisk bevegelse, men må gjelde all aktivitet fartøyet utfører som genererer NOx-utslipp innenfor norsk territorialfarvann.