Fortsatt nedgang i de norske NOx-utslippene i 2013

Figur med grafer over utslipp

Utslipp av nitrogenoksider (NOx), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC 1990-2013. Figur: Statistisk sentralbyrå.

SSB har offentligjort foreløpige tall om NOx-utslipp under Gøteborg-protokollen i 2013. De viser utslipp på 160 000 tonn NOx, ned 4 000 tonn fra året før. Det er om lag 3 % høyere enn forpliktelsene Norge har i protokollen på 156 000 tonn. Endelige tall for 2013 vil foreligge i januar/februar 2015. Lavere forbruk av marine drivstoff blir angitt som viktig grunn til nedgangen i utslipp fra 2012. SSB vil få oppdaterte opplysninger fra NOx-fondet om oppnådde utslippsreduksjoner i november i år.