NOx-fondet gir støtte til etablering av infrastruktur for urea i Norge

NOx-fondet har nylig besluttet å gi støtte til etablering av infrastruktur for urea i Norge (produksjons-, blande-/eller lageranlegg). Årsaken til dette er at NOx-fondet i sin avtale med den norske stat forplikter seg til å sikre drift av SCR-anlegg og mener at slik støtte vil kunne gi bedre tilgjengelighet, lavere priser for brukerne og eventuelt lavere urea-støtte fra NOx-fondet.

Kriterier for støtte er som følger:

  • Det gis støtte med inntil 50 % av investeringskostnaden oppad begrenset til 5 mill. kr. Prosentsatsen på 50 % avkortes proporsjonalt med produksjonskapasiteten på anlegget dersom kapasiteten er mindre enn 5000 tonn/år
  • Kun støtte til ett anlegg per selskap
  • Det gis støtte til inntil 5 anlegg (first come - first served)
  • Søker må kunne argumentere for at anlegget vil gi lavere markedspriser enn det som NOx-fondet opplever p.t.
  • Ordningen begrenses til å omfatte produksjonsanlegg og lageranlegg (ikke transportmidler for distribusjon)
  • Ordningen gjelder kun for nye anlegg, ikke eksisterende

Merk at hensikten med støtten primært er urea til maritim næring, men infrastrukturen kan også benyttes til urea-leveranser til andre industri-segmenter.

Ta kontakt med Nox-fondet dersom dere ønsker ytterligere informasjon.