Elkem investerer 145 millioner i tiltak for å redusere NOx-utslipp med 425 tonn NOx

Elkem har besluttet å investere i en teknologioppgradering på Ovn 3 på Elkem Salten verk. NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til det NOx-reduserende tiltaket. NOx-reduksjonen som følge av tiltaket er anslått til å bli hele 425 tonn NOx.

Elkem Salten fabrikk

Foto: Elkem

- Prosjektet innebærer en viktig teknologisk oppgradering av anlegget vårt som vil kutte utslippene av NOx per tonn silisium produsert, sier verksdirektør Olav Holta

I en pressemelding informerer Elkem at de har besluttet å bygge om Ovn 3 på Elkem Salten for å redusere NOx-utslipp ytterligere.

NOx-fondet har tidligere støttet ombyggingen av Ovn 2 på Elkem Salten som resulterte i en NOx-reduksjon på 494 tonn NOx.

"Oppgraderingen innebærer en utrulling av samme NOx-reduserende teknologi som den som ble innført på Ovn 2 i 2014 og kuttet NOx-utslippene fra ovnen med hele 40%" står det i pressemeldingen. 

Ombyggingen er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2015.

Daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen, er meget fornøyd med beslutningen og sier at "Elkems utslippsreduskjoner er vesentlige bidrag til at NOx-fondet kan nå sine forpliktelser om utslippreduksjon."