Endringer i fastsettelse av støttesatser til gunst for søker

NOx-fondet har gjort endringer i hvordan støttesats fastsettes for nye og ikke-verifiserte søknader. Virksomheter som har søknader som omfattes av endringen vil motta oppdatert vedtaksbrev. Endringen består av to punkter og er til gunst for søker.

Prestekrager

På NOx-fondets styremøte den 14. april 2015 ble det vedtatt en endring i hvordan NOx-fondets støttesats (kr/kg NOx redusert) skal fastsettes for nye og ikke-verifiserte søknader. Virksomheter som har søknader som omfattes av endringen vil motta oppdatert vedtaksbrev.

Endringen består av 2 punkter:

1) For søknader som går i støtteandelstaket, justeres ikke støttesatsen ned i tilsagnet. Standard støttesats legges til grunn for utbetaling av støtte inntil det påvises gjennom sluttført verifikasjon at tiltaket går i støtteandelstaket.

Utregning av støtten blir da som  følger;

        Støtte = faktisk utslippsreduksjon * maksimal støttesats, 
        dersom støttetak ikke nås

         Støtte = faktisk utslippsreduksjon * redusert støttesats,
         dersom støttetak nås

2) Den andre endringen gjelder søknader som har fått fastsatt et støttetak basert på en estimert utslippsreduksjon som er lavere enn de faktisk har oppnådd. Slike søknader vil få hevet støttetaket slik at de oppnår støtte for hele utslippsreduksjonen (inntil 60 % eller 80 % av tiltakskostnaden). 

Tilsvarende oppjustering av støttetak gjelder imidlertid ikke i tilfeller hvor kostnadsnivået er estimert for lavt. For eventuell endring av rammer for medgåtte kostnader legges gjeldende praksis til grunn.