Årsrapport 2015

NOx-fondets årsrapport for 2015 er publisert og dokumenterer fortsatt stort omfang på utslippsreduserende tiltak.

Forsidebilde fra NOx-fondets årsrapport 2015

NOx-fondets årsrapport 2015, forsidebilde

I følge Miljøavtalen om NOx 2011-2017, skal næringsorganisasjonene sørge for at det i 2015 og 2016 gjennomføres tiltak som reduserer NOx-utslippene med minst 4.000 tonn.

For perioden fra 1. januar 2008 til utløp av 1. kvartal 2016, har DNV GL pr 18.03.16 verifisert 750 tiltak med en samlet utslippsreduksjon på 30 905 tonn. Den dokumenterte forpliktelsen i Miljøavtalen til utløpet av 2016 er på 31.000 tonn NOx. Det betyr at forpliktelsen for 2015 og 2016 på 4 000 tonn under Miljøavtalen 2011-2017 godt på vei er oppfylt.

Reduksjon av klimagasser som bieffekt av tiltakene
Mange NOx-tiltak reduserer også utslipp av klimagasser. Samlet effekt av tiltak i NOx-fondets portefølje er en reduksjon av CO2-utslipp på 560 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig ved utløp av avtaleperioden med alle anleggene i drift i norsk sone (tallene inkluderer ikke petroleumssektoren). For skipsfart tilsvarer reduksjonen i størrelsesorden rundt 10 % av de nasjonale utslippene av CO2 i innenrikstrafikk.