NOx Tier III-krav fra 2021

Tier III-krav på NOx-utslipp i Nordsjøen og Østersjøen ble vedtatt på IMOs miljøkomitemøte MEPC70.

IMOs logo

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) er FNs organ for regulering av internasjonal sjøfart.

Tier III-kravene fra IMO blir gjort gjeldene for skip med kjølstrekking fra og med 1.1.2021.

Vedtaket har lite å si for NOx-fondets støtteordning i inneværende avtaleperiode (2011-2017). Men på lang sikt og eventuell videreføring av NOx-fondet (etter 2021) vil mange tiltak på nybygg som reduserer NOx-faktor, i liten grad kunne få støtte på grunn av dette nye internasjonale kravet. Dette er fordi NOx-fondet kun kan støtte tiltak som reduserer utslipp utover det som er lovpålagt.