Fortsatt nedgang i de nasjonale NOx-utslippene

Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver på sine hjemmesider at NOx-utslippene har gått kraftig ned de siste årene. Det skyldes i stor grad innføringen av NOx-avgiften i 2007 og NOx-fondet.

SSBs figur viser nedgang i NOx-utslippene

I 2015 ble 153 200 tonn NOx sluppet ut. Det er 3,7 prosent mindre enn året før. Dette betyr at Norge oppnådde utslippsforpliktelsene for 2020 allerede i 2015.

Nye beregningsmetoder hos SSB gir en økning sammenliknet med tidligere beregningsmetoder og rapporteringer. NOx-fondet og SSB har også samarbeidet for å hente inn drivstoffdata for å finne mer eksakt utslippsfaktorer for sjøfart. Allikevel viser tallene en klar reduksjon i NOx-utslipp.

Utslipp av NOx fra jordbruk og treforedling er inkludert for første gang. Dette bidrar til en økning i utslippstallene på mellom 3 og 5 prosent gjennom hele tidsserien.