Støtte til utslippsmåling

All støtte til utslippsmåling må nå omsøkes i egne målesøknader. Dette gjelder også søknader om støtte til måling i forbindelse med støtte til tiltak.

Røyk fra skipspipe

Tidligere kunne støtte til utslippsmåling i forbindelse med støtte til tiltak inkluderes i søknad om støtte til tiltak. Dette er nå endret, og støtte til utslippsmåling må omsøkes i egne målesøknader.

For måling i forbindelse med støtte til tiltak gir NOx-fondet fortsatt støtte til to målinger per fartøy/rigg, en før og en etter tiltak. Hver av de to målingene støttes som øvrige målinger for skip/rigg, se nedenfor.

  • Måling av skip
    NOx-fondet gir støtte til NOx-måling av fartøyer tilsluttet fondet som gjennomføres fra 2011 til 2017 med inntil kr 60 000 per fartøy, maksimert til 80 % av medgåtte kostnader.
  • Måling av rigger
    NOx-fondet gir støtte til NOx-måling som gjennomføres fra 2011 til 2017 på alle flyttbare rigger – også rigger som ikke er tilsluttet fondet – med inntil kr 100 000 per rigg, maksimert til 80 % av medgåtte kostnader.

Alle målinger må utføres av et firma akkreditert for utslippsmålinger eller være godkjent av Sjøfartsdirektoratet som kompetent aktør. Støtte utbetales når målerapport fra akkreditert firma foreligger.

Virksomheter som allerede har sendt søknad om støtte til tiltak til NOx-fondet trenger ikke å sende inn egen målesøknad. Kravet om egen målesøknad gjelder kun for nye søknader NOx-fondet mottar.