Viktig: sjekk tilslutning av skip og rigger

For at et skip/rigg skal ha rett til avgiftsfritak må det være registrert i NOx-fondets portal. Utslipp skipet/riggen har hatt før dato for registrering i fondets portal må innbetales til Skatteetaten med kr 21,17 per kg NOx.

Fiskebåt

Det er altså ikke tilstrekkelig at bedriften er tilsluttet fondet, også hvert enkelt skip/rigg må være registrert for å kunne innbetale til fondet med lavere sats. Skipet/riggen har rett til avgiftsfritak fra den dato det er registrert i NOx-fondets portal.

Registrering før utslipp
Det er bedriftens eget ansvar å holde informasjonen om sine registrerte objekter i fondet oppdatert. Dette gjelder også dersom bedriften får nye skip/rigger. Skip og rigger må registreres før de får avgiftspliktig utslipp for å ha rett til avgiftsfritak.

I NOx-fondets portal genereres det automatisk dato for registrering av objektet. Datoen kan ikke endres. Eventuelt utslipp fra skip/rigger før dato for registrering i portalen må innbetales til Skatteetaten.

Registrer alle objekter
Bedrifter oppfordres til å tilslutte alle skip/rigger med mulighet for fart i norske farvann, slik at man ikke glemmer å registrere et objekt før det får avgiftspliktig utslipp. Objektene kan settes som "inaktive" i NOx-fondets portal, og endres til "aktive" dersom aktuelt. Kun avgiftspliktig utslipp skal rapporteres til fondet.

Tilslutning av fly, helikoptre og lokomotiv
Det anbefales også å registrere fly, helikoptre og lokomotiv. Myndighetene kontrollerer om lokomotiv, fly og helikoptre er tilsluttet NOx-fondet.

Avtale med myndighetene
Miljøavtalen, og avgiftsfritaket som følger av å tilslutte seg avtalen, er forhandlet frem mellom næringsorganisasjonene og myndighetene. Det er myndighetene som har kontrollmyndighet og som kontrollerer at skip og rigger er tilsluttet fondet før de får utslipp.

Kontakt
Dersom du har problemer med registrering i portalen eller du har noen spørsmål kan NOx-fondet kontaktes på post@nox-fondet.no, eller tlf. 23 08 82 87. Dersom det gjelder registrering av objekt ber vi deg om å oppgi navn på skip/rigg med IMO-nummer og/eller kallesignal.