Årsrapport 2016

NOx-fondets årsrapport for 2016 er publisert og dokumenterer at reduksjonsforpliktelsen på 4.000 tonn NOx for 2015 og 2016 er oppnådd.

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016

Publisert 30.05.17

NOx

Miljøavtalen om NOx er et viktig miljøpolitisk virkemiddel

Norsk næringsliv arbeider målrettet for å gjennomføre tiltak som reduserer NOx-utslipp fra utslippskilder i Norge og samtidig bidrar til næringsutvikling på en kostnadseffektiv måte. Tiltakene som er støttet av NOx-fondet, gir betydelige utslippsreduksjoner både med hensyn til NOx og CO2, og bidrar til utvikling og spredning av miljøteknologi både nasjonalt og internasjonalt. Kombinasjonen av pisk; i form av reduksjonsforpliktelser og potensielle sanksjoner, og gulrot; i form av reduserte NOx-innbetalinger og støtte til tiltak, gjør en slik miljøavtale styringseffektiv for å redusere utslipp av NOx.

Utslippsreduksjon og måloppnåelse

Næringslivets NOx-fond og de 15 samarbeidende næringsorganisasjonene skal innen 31. mai 2017 gi Miljødirektoratet og Klima- og forurensningsdepartementet en statusrapport om oppfyllelse av utslippsreduksjonsforpliktelsene for årene 2015 og 2016 i Miljøavtalen om NOx.

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 skriver regjeringen: "Næringsorganisasjonene har oppfylt sine reduksjonsforpliktelser for årene 2008–2014, slik at vilkåret for avgiftsfritak er oppfylt".

I 2015 og 2016 er summen av NOx-reduksjoner fra verifiserte tiltak og overføring av overoppfyllelse fra tidligere perioder på 6.948 tonn NOx redusert. Noen av disse tiltakene er registrert med gjennomføringsdato tidligere enn 2015, men kommer med først i rapporteringen for 2015/2016, enten på grunn av lang verifikasjonsperiode, eller fordi tiltaket er omsøkt i etterkant av gjennomføring. Fra 1. januar 2008 til 31. mars 2017 har DNV GL verifisert 851 tiltak på utslippskilder med en samlet utslippsreduksjon på 33.948 tonn NOx. Forpliktelsen for 2015 og 2016 er på 4.000 tonn NOx redusert, og akkumulert med tidligere forpliktelser er den 31.000 tonn NOx redusert. Denne rapporten dokumenterer at utslippsreduksjonsforpliktelsen i Miljøavtalen punkt 3.2 jf. 3.3 er oppfylt.

Statistisk sentralbyrå publiserte oppdaterte tall for nasjonale NOx-utslipp i desember 2016. Totalt 153.200 tonn NOx ble sluppet ut i 2015, noe som er 3,7 prosent mindre enn året før. Nedgangen gjorde at Norge allerede i 2015 oppnådde det nasjonale utslippsmålet for 2020. SSB konstaterer at NOx-fondet bidrar vesentlig til reduserte NOx-utslipp i Norge.

Tiltaksportefølje i 2017 og fremover

NOx-fondets portefølje av støttetilsagn med planlagt gjennomføring i 2017, tilsier at de samlede reduksjonsforpliktelsene i miljøavtalene 2008-2010 og 2011-2017 på 34.000 tonn innen utløpet av 2017 vil bli oppfylt. NOx-fondet arbeider også målrettet for å sikre en solid tiltaksportefølje for gjennomføring etter 2017 under ny NOx-avtale. (Den nye NOx-avtalen 2018-2025 må godkjennes av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) før den trer i kraft.) 

Tilslutning og innbetaling

938 virksomheter var tilsluttet Miljøavtalen ved utløp av 2016. Samlet innbetaling fra tilsluttede virksomheter var 5.774,8 millioner kroner i perioden 2008-2016, hvorav 637,8 millioner kroner i 2016. Tilsvarende inntektsnivå er forventet i 2017. Alle inntekter brukes til NOx-reduserende tiltak. Det økonomiske grunnlaget for det videre arbeidet med å redusere utslipp av NOx frem til og med 2017 er således sikret.

Årlige NOx-utslipp fordelt på bransjer

Rapporterte NOx-utslipp til NOx-fondet var på 85.823 tonn i 2016. Dette er en nedgang i utslipp på 5,9 % sammenlignet med 2015 og 12,4% siden 2014. Olje- og gassproduksjonen stod for den største utslippsandelen med ca. 50,7 % av utslippene, etterfulgt av skipsfarten med ca. 36,3 %. Øvrige utslipp er fordelt på fiske & fangst, landbasert industri, luftfart og jernbane.

Reduksjon av klimagasser som bieffekt av tiltakene

Bruk av naturgass til erstatning for diesel reduserer utslipp av NOx med 90 %. Overgang til gassdrift kan også redusere utslipp av CO2 med 15-20 %. Annen energiomlegging og energieffektiviserende tiltak i virksomhetene reduserer også klimagassutslippene. DNV GL har estimert reduksjonspotensialet for årlige CO2-utslipp på 670.000 tonn CO2-ekvivalenter ved utløp av avtaleperioden.