Avgiftspliktig NOx-utslipp

Skatteetaten har kommet med nytt rundskriv for NOx-avgiften for 2017. NOx-fondet ønsker i den forbindelse å gjøre oppmerksom på noen tilfeller som vi ser blir misforstått, hvor avgiftsplikten inntrer og utslipp skal rapporteres.

Avgiftspliktige virksomheter
Utgangspunktet er at avgiftsplikten omfatter utslipp av NOx ved energiproduksjon fra:

  • fremdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750 kW
  • motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW
  • fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land

Biodrivstoff
Biodrivstoff er avgiftspliktig for NOx.

Utslipp fra hjelpemotorer m.m.
Dersom et objekt (f.eks. skip eller rigg) først er avgiftspliktig skal det betales for alt NOx-utslipp, også utslipp fra eventuelle kjeler, hjelpemotorer m.m.

  • "Det er kun effekten av framdriftsmaskineriet som er avgjørende for hvorvidt en enhet omfattes av avgiftsplikten. Er enheten først omfattet, skal avgiften imidlertid beregnes av alt utslipp, også det utslippet som stammer fra annet enn framdriftsmaskineri." (Avgiftsrundskrivet om NOx, Skattedirektoratets kommentarer, punkt 2)

Driftsmessig sammenheng avgjørende
Dersom ulike enheter (f.eks. kjeler) står i "nær driftsmessig sammenheng" kan disse bli vurdert samlet og avgiftsplikten inntrer, selv om hver enkelt enhet er under 10 MW.

  • "Hvorvidt kapasitetsgrensen på 10 MW anses oversteget, vurderes samlet for alle energiproduksjonsenheter som ligger på samme sted, og står i nær driftsmessig sammenheng. Energiproduksjonsenheter som ikke ligger på samme sted, kan vurderes samlet der disse står i nær driftsmessig og fysisk sammenheng." (Avgiftsrundskrivet om NOx, Skattedirektoratets kommentarer, punkt 2)

Skatteetaten 
Ved innrapportering av NOx-utslipp skal Skattedirektoratets regelverk følges. NOx-fondet er behjelpelig med å svare på spørsmål i den grad vi kjenner regelverket, men det er Skatteetaten som har førstehånds kjennskap til regelverket.