NOx-utslipp ved bruk av biodrivstoff

Bruk av biodrivstoff på marine motorer kan gi noe lavere NOx-utslipp, dette viser målinger gjennomført av MARINTEK etter støtte fra NOx-fondet.

Skipsmotor

Måling av biodrivstoff, type 2G Polar. Foto: MARINTEK.

Målingene viser at også andre utslipp (hydrokarboner og partikler) reduseres. Målingene er utført på biodrivstoffet type 2G Polar på marine dieselmotorer. Biodrivstoffets opprinnelse og sammensetning vil imidlertid kunne påvirke utslippene, slik at målinger på andre typer biodrivstoff vil kunne gi andre resultater.

NOx-fondet vil i forbindelse med NOx-reduserende tiltak legge til grunn samme NOx-utslipp for biodiesel som fossil diesel. Omlegging til biodrivstoff alene som tiltak kan derfor ikke motta støtte.