Ny NOx-avtale signert

Ny NOx-avtale mellom næringslivet og myndighetene ble signert 24. mai. Den nye avtalen gjelder for 2018-2025.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og departementsråd Tom Rådahl signerer NOx-avtalen

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og departementsråd Tom Rådahl signerer NOx-avtalen (Foto: NHO).

Publisert 24.05.17

NOx

NOx-avtalen 2018-2025 er en forlengelse av Miljøavtalen om NOx 2011-2017 og Miljøavtalen om NOx 2008-2010. Avtalen ble signert av 15 næringsorganisasjoner og Klima- og miljødepartementet. 

NOx-fondet og næringsorganisasjonene er svært glade for at NOx-avtalen nå blir videreført og at NOx-fondet også etter 2017 kan gi støtte til NOx-reduserende tiltak og dermed ytterligere redusere de nasjonale utslippene.

NOx-avtalen muliggjør fortsatt satsning på viktige teknologier som omlegging til gass og elektrisitet i skipsfarten og energieffektivisering i olje- og gassnæringen. Dette er teknologier der norsk leverandørindustri står sterkt og hvor et norsk marked virker som et springbrett mot et større internasjonalt marked. Avgiftsfritaket og effekten av de NOx-reduserende tiltakene gir dessuten betydelige kostnadsbesparelser for virksomhetene.

Bilde under: fra venstre, representanter fra NOx-fondet, Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

 

NOx-fondet med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Kristin Skogen Lund

Forpliktelser i ny NOx-avtale

I den nye NOx-avtalen forplikter næringsorganisasjonene (gjennom NOx-fondet) at de samlede utslippene av NOx, fra kilder som omfattes av avtalen, holdes under fastsatte toårlige utslippstak: 

  • 2018 og 2019: til sammen 192.000 tonn
  • 2020 og 2021: til sammen 182.000 tonn 
  • 2022 og 2023: til sammen 172.000 tonn 
  • 2024 og 2025: til sammen 162.000 tonn 

Dette er altså en endring fra de to tidligere miljøavtalene hvor forpliktelsen har vært årlige eller toårlige reduksjoner i NOx-utslipp. Nå er det de samlede norske utslippene fra kilder som omfattes av avtalen som må holdes under utslippstaket.

Godkjenning av ESA

Den nye NOx-avtalen 2018-2025 må godkjennes av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) før den trer i kraft. 

Ny tilslutning

Virksomhetene må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for å ha rett til avgiftsfritak fra 2018. Avgiftsfritaket forutsetter at NOx-avtalen 2018-2025 godkjennes av ESA.

For tilslutning til ny NOx-avtale 2018-2025 vil det utarbeides et elektronisk søknadsskjema. NOx-fondet vil sende ut informasjon til virksomheter som er tilsluttet Miljøavtalen 2011-2017 når dette er på plass, antagelig i løpet av høsten 2017. 

Ny støtteordning

Den nye NOx-avtalen vil også kreve tilpasninger i NOx-fondets støtteordning. Revidering av støtteordningen pågår og forventes avklart i løpet av høsten 2017. Frem til nye betingelser er på plass gjelder dagens betingelser for støtte til tiltak så langt dette passer.