Nytt støtteprogram for batteripakker på PSV

NOx-fondet lanserer et nytt støtteprogram for etterinstallering av batteripakker på PSV'er på langsiktige kontrakter i Norge.

Skipet Far Sun

PSV'en Far Sun i Farstad Supply AS har fått tilsagn om støtte fra NOx-fondet til installasjon av batteripakke. Foto: Farstad/Harald M. Valderhaug.

Publisert 21.06.17

NOx

Et PSV-fartøy vil kunne få et fastbeløp på 5 mill. kr i støtte ved etterinstallering av batteripakker. Det gis også en tilleggsstøtte på 4 kr/kWh strøm ladet fra land, målt over et år. Sistnevnte for å stimulere til plugin-løsninger som gir energiomlegging i tillegg til energieffektivisering (og dermed økt NOx-reduksjon). Støtten kan ikke overstige 80 % av tiltakskostnaden.

Betingelser

Betingelser for å falle inn under støtteprogrammet er som følger:

  • Gjelder etterinnstallering på offshore PSV-fartøy som har LNG-motorer eller SCR-anlegg.
  • Batteriene må ha en kapasitet som faktisk muliggjør mer utslippsoptimal drift av skipets dieselmaskineri, inkludert peak shaving og spinning reserve.
  • Fartøyene må kunne dokumentere kontraktstid på norsk sokkel på tre år eller mer (inneværende kontrakt eller anbudsfase).
  • For fartøy som er i en anbudsfase om kontrakt på norsk sokkel gjelder støtten kun dersom søker vinner kontrakten.
  • Rederi kan ikke ha inngått kontrakt om installering av batteripakke før NOx-fondet har fattet støttevedtak.
  • Virksomheter som allerede har fått tilsagn om støtte til batteripakker innenfor betingelsene beholder disse, men justert til garantert minsteutbetaling på 5 mill. kr.

Støtte etter søknad

Støtten oppnås gjennom søknad, som behandles etter NOx-fondets normale prosedyrer. Fartøy som ikke oppfyller betingelsene vil også kunne få støtte etter NOx-fondets vanlige støtteordning.

Forutsigbarhet

- Vi opplever at dette er tiltak som er ønsket både av offshorerederiene og oljeselskapene, men at det er behov for en forutsigbar støtte for å skape tilstrekkelig god økonomi til at tiltakene faktisk blir implementert, sier daglig leder Tommy Johnsen i NOx-fondet.

- Dette støtteprogrammet bør gjøre det enkelt for selskapene å forutsi hvilken støtte de kan påregne og vi har tro på at støttenivået virker utløsende, gitt at disse tiltakene også gir vesentlig besparelser i driftskostnader, fortsetter han.

Det er satt et relativt smalt nåløye for å falle inn under ordningen.
- Med ny NOx-avtale 2018-2025 på plass, er vi nødt til å tenke mere langsiktig på virkningene av tiltakene enn tidligere. Ytterligere revideringer av NOx-fondets støtteordning vil komme senere i år. I første omgang fokuserer vi nå på et snevert fartøyssegment med sikker langsiktig drift, legger Johnsen til.

Ta kontakt med NOx-fondets administrasjon for ytterligere informasjon.