Støtteprogram for batteripakker på PSV

NOx-fondet har lansert et støtteprogram for etterinstallering av batteripakker på PSV'er på langsiktige kontrakter i Norge. Søknadsfristen er 30. juni 2018, gitt at det fortsatt er tilgjengelige midler under støtteprogrammet.

Skipet Far Sun

PSV'en Far Sun i Farstad Supply AS har fått tilsagn om støtte fra NOx-fondet til installasjon av batteripakke. Foto: Farstad/Harald M. Valderhaug.

Publisert 09.09.17

NOx

Et PSV-fartøy vil kunne få et fastbeløp på 5 mill. kr i støtte ved etterinstallering av batteripakker. Det gis også en tilleggsstøtte på 4 kr/kWh strøm ladet fra land, målt over et år. Sistnevnte for å stimulere til plugin-løsninger som gir energiomlegging i tillegg til energieffektivisering (og dermed økt NOx-reduksjon). Støtten kan ikke overstige 80 % av tiltakskostnaden. 

Betingelser

Betingelser for å falle inn under støtteprogrammet er som følger:

  • Gjelder etterinnstallering på offshore PSV-fartøy som har LNG-motorer eller SCR-anlegg.
  • Batteriene må ha en kapasitet som faktisk muliggjør mer utslippsoptimal drift av skipets dieselmaskineri, inkludert peak shaving og spinning reserve.
  • Fartøyene må kunne dokumentere kontraktstid på norsk sokkel på tre år eller mer (inneværende kontrakt eller anbudsfase).
  • For fartøy som er i en anbudsfase om kontrakt på norsk sokkel gjelder støtten kun dersom søker vinner kontrakten.
  • Rederi kan ikke ha inngått kontrakt om installering av batteripakke før NOx-fondet har fattet støttevedtak.
  • Virksomheter som allerede har fått tilsagn om støtte til batteripakker innenfor betingelsene beholder disse, men justert til garantert minsteutbetaling på 5 mill. kr.

Frist for å søke

Støtten oppnås gjennom søknad, som behandles etter NOx-fondets normale prosedyrer. NOx-fondet har satt av 100 mill. kroner til støtteprogrammet. Siste frist for å sende inn søknad er 30. juni 2018, under forutsetning av at det fortsatt er tilgjengelige midler under støtteprogrammet. Søknader som kommer inn etter dette vil bli behandlet i tråd med ordinære støttebetingelser. Fartøy som ikke oppfyller betingelsene vil også kunne få støtte etter NOx-fondets vanlige støtteordning.

Frist for gjennomføring

Tiltak som har fått støtte under støtteprogrammet må være gjennomført innen 31.12.2018. Det gis ikke støtte til tiltak som ikke er gjennomført innen denne tidsfristen. 

Forutsigbarhet

- Vi opplever at dette er tiltak som er ønsket både av offshorerederiene og oljeselskapene, men at det er behov for en forutsigbar støtte for å skape tilstrekkelig god økonomi til at tiltakene faktisk blir implementert, sier daglig leder Tommy Johnsen i NOx-fondet.

- Dette støtteprogrammet bør gjøre det enkelt for selskapene å forutsi hvilken støtte de kan påregne og vi har tro på at støttenivået virker utløsende, gitt at disse tiltakene også gir vesentlig besparelser i driftskostnader, fortsetter han.

Det er satt et relativt smalt nåløye for å falle inn under ordningen.
- Med ny NOx-avtale 2018-2025 på plass, er vi nødt til å tenke mere langsiktig på virkningene av tiltakene enn tidligere. Ytterligere revideringer av NOx-fondets støtteordning vil komme senere i år. I første omgang fokuserer vi nå på et snevert fartøyssegment med sikker langsiktig drift, legger Johnsen til.

Ta kontakt med NOx-fondets administrasjon for ytterligere informasjon.